Cancern kan besegras 1 image001

 

 

 

Cancern kan besegras

 

av

 

 

Per-Olof Nilsson

 

 

 

 

 

Innehåll:

            

Boken visar att man kan övervinna cancer även sen läkare gett upp.

 

 

 

 

Tidigare böcker av samme författare

 

 

Rapport Nr 1 om rättslösheten

Boven 1758

Julafton för byråkrater

På brottets väg

Ta fast boven

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Per-Olof Nilsson

Per-Olof Nilssons förlag, Hultseröd

241 95 BILLINGE. Tel 0413/542325

 

Eget förlag

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Per-Olof Nilsson

Per-Olof Nilssons förlag, Hultseröd, 241 95 BILLINGE. Tel 0413/542325

 

Eget förlag

 

 

 

 

 

Sid.

5                                          Förord

6                                          Åskväder

8                                          När olyckan drabbar

13                                        De hopplösa fallen

18                                        Fjorton dagar kvar

27                                        Kosten

38                                        Stress

42                                        Att styra stress

45                                        Kloka gubbar

53                                        Ljuspunkter

58                                        Livsstilen

62                                        Underligheter i cancervården

64                                        Vad åt veterinären egentligen?

69                                        Magnetterapi

76                                        Varning

77                                        Meditation

81                                        Vilda Västern

94                                        Mikrovågor mot tumör

98                                        Fetma

100                                      Cancertest

102                                      Rådgivning

104                                      Kursgårdar och behandlingshem

107                                      Utvidgade behandlingsmetoder

109                                      Santa/Monica-sjukhusen

113                                      Bekräftelse

119                                      Litteraturförteckning

 

 

 

 

 

Med kostomläggning kan du revolutionera ditt liv!

 

 

 

I den här boken kan man läsa hur de svåraste cancerfall kan återvinna hälsa.

 

 

 

 

 

 

Förord

 

Syftet med boken är att visa att det för de färdigvårdade, de hopplösa fallen, sannolikt finns flera möjligheter att rädda livet. Betänk att den konventionella sjukvården har bara att meddela viss sjukvård som samhället be­slutat att tillhandahålla.

 

Det finns många som lyckats bota sig själv. Och det finns många böcker skrivna om just sådana fall. Ibland har de lyckats helt på egen hand och ibland i samarbete med lä­kare och experter som varit beredda att bjuda något mer än den konventionella sjuk­vården.

 

Billinge Juni 1996

 

Per-Olof Nilsson

 

 

 

 

Åskväder

 

 

Blixten slog ner och splittrade en lampa. En flicka satt bredvid och läste. Hon blev helt vettskrämd.

 

Adrenalinet gick i topp. Hormon- och korti­sonflödet likaså. Blodtrycket steg och hjärtat slog och bankade. Man kan lätt föreställa sig att det vid sådana häftiga upplevelser är svårt att vara lugn. Man påverkas och ham­nar nästan i upplösningstillstånd.

 

Det blev en stark reaktion för flickan, en häf­tig upplevelse och ett minne för livet. Reak­tionen kallar vi stress.

 

En 25-årig australiensare fick besked av lä­kare att han troligen inte hade mer än 2 - 3 veckor kvar att leva. Något år tidigare hade man opererat bort högerbenet på honom. Han hade drabbats av en cancerform i benet som endast 5% överlevde. Och nu hade cancern spritt sig - avsatt metastaser på flera ställen i kroppen.

 

25-åringen som är veterinär reagerade mycket starkt när läkarna sa att sjukvården inte kunde göra mer.

 

25-åringens namn är Ian Gawler. Han lever ännu 1996. Amputeringen av benet gjordes 1975. Gawler lade om kosten, mediterade, konsulterade helbregdagörare på Filippi­nerna, besökte en mystiker från Indien m.m.

 

Kunde Gawler rädda sitt liv så kan alla - nästan alla. Mer om detta längre fram i boken.

 

Gawler har förresten skrivit en bok: You can conquer cancer; I svensk översättning: Du kan övervinna cancer. Denna bok ska vi hänvisa till flera gånger.

 

Vi ska också återvända till blixtnedslaget längre fram.

 

 

 

 

När olyckan drabbar

 

 

De flesta säger att de drabbats av en olycka när de får sin cancerdiagnos. Men detta ut­tryck är fel. Du har sannolikt varit självförvål­lande till sjukdomen.

 

Forskningsrön på senare tid visar att cancer uppkommer när en cell i kroppen börjar dela sig okontrollerat. Människokroppen be­står av ett stort antal celler. Celldelningen ska följa ett visst mönster. Somliga är ämnade för hjärtat, somliga för lungorna etc. Under hela livet förnyas cellerna genom delning. När nå­gon cell vid delningen spårar ur - inte blir vad den är ämnad till - får vi en cell som delar sig okontrollerat. Vi har fått en cancer­cell. For­skarna talar om en störning i arvs­massan - generna. Men är det en olycka som drabbat oss. Det finns all anledning att titta närmare på frågan huruvida vi varit självför­vållande till sjukdomen.

 

En av världens främsta forskare i cancer, professor Richard Doll, hävdar att kostfakto­rerna orsakar hela 35% av cancerfallen. To­baksrökning orsakar ca 30%, sen har vi in­fektioner, yrkessjukdomar, alkohol, farliga kemikalier, ångor m.m. Frekvensen av can­cerfall i västvärden är i dag så hög att 1 tre­djedel av befolkningen får cancer någon gång under sin livstid.

 

 

Gladys Block, en amerikansk cancerspecia­list, anser att olämplig kost orsakar mer än vartannat cancerfall.

 

Näringsforskaren professorn Göran Hallman, Umeå, manar till ökad konsumtion av frukt och grönt. Han rekommenderar också min­skat fettintag och slankare människor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild  nr 1

 

Ät frukt, ät grönt, Kroppens vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sverige uppgår fettintaget till 36% av ener­gin. Myndigheterna rekommenderar 30%. Skulle svensken lyda detta välmenta råd be­räknas dödligheten i cancer under en 10-års­period minska med 10%.

 

Den finske professorn Herman Adlercreutz rekommenderar 5-6 skivor rågbröd om da­gen. Det skulle minska cancerrisken i tjock­tarm, bröst och prostata.

 

Det finns forskare som talar om brister i nä­ringsintaget och att detta är en väsentlig or­sak till cancer.

 

Alla inser att kosten och tobaksrökningen inte rimligtvis bör klassas som en olycka. Du be­stämmer alldeles själv vad du ska äta, om du ska röka etc. Man kan också se det så här att rymden är lagbunden. Fysiken, kemin och annat är lagbundet. Varför skulle inte krop­pen som är den finaste och mest centrala biten i världsrymden vara lagbunden? Om man ägnar den här aspekten lite eftertanke inser man att det inte är riktigt att säga att olyckan varit framme.

 

Har vi själva medverkat till att få cancer så är det rimligt att tänka att vi också kan med­verka till botandet. Men då kommer vi genast in på tvistiga frågor.

 

 

 

 

De hopplösa fallen

 

 

Den konventionella sjukvården förmår inte alltid att rädda cancerpatienterna. Det händer då och då att läkare måste meddela att vi inte kan göra mer.

 

Vad är då att göra?

 

Syftet med den här boken är att ge ytter­ligare hopp åt den färdigvårdade. Det finns nämligen flera möjligheter.

 

Runt hela jorden finns läkare som tar sig an de slutvårdade. En av de mest kända är Dr Max Gerson, som startade ett cancerinstitut i Californien, vilket fortfarande drivs. Hans första cancerpatient behandlades redan 1928. Det var ett egendomligt fall där tillfäl­ligheterna spelade ett högt spel.

 

Gerson arbetade då som läkare på ett sjuk­hus i Bielefeld, Tyskland, under prof. Sauer­bruch. Gerson hade specialiserat sig och in­fört nya behandlingsmetoder mot tuberkulos.

 

Under studietiden hade Gerson lidit svårt av migrän. Av någon anledning lade han om kosten och övergick till vegetabilier. Han fann att migränen försvann och därmed väcktes intresset för kosten.

 

Medan han arbetade på sjukhuset fick han en dag telefon från en dam som bodde i ut­kanten av stan. Som sig bör frågade Dr Ger­son vad det var som var fel. Det ville hon inte berätta på telefon utan begärde att få besök i hemmet.

 

Då berättade hon att hon opererats för can­cer i gallgången och hon visade såret. Hon hade hög feber och gulsoten hade gjort henne gul.

 

Gerson sa att han var ledsen men han hade ingen erfarenhet av cancer och kunde inte behandla en sådan sjukdom.

 

Men hon insisterade på att få hans hjälp. Hon hade läst hur Gerson med framgång behand­lade tuberkulos varvid omläggningen av kostvanor var en väsentlig faktor. Hon gav honom ett anteckningsblock och bad honom att skriva ner vad han ansåg vara viktigt. Vi­dare insisterade hon på att doktorn skulle läsa högt från en tjock bok på 1200 sidor rö­rande folkmedicin. Detta var år 1928 och det hon bad läkaren att läsa handlade om en soppa som Hippocrates ordinerade 550 år före Kristus.

 

Om Gerson bara ville skriva ner sin behand­ling av tuberkulos skulle hon inte hålla ho­nom ansvarig utifall behandlingen misslycka­des. Han gav efter. Och han skrev ner en ordination som liknade ordinationen för tu­berkulos. Sex månader senare var tanten uppe och i den bästa kondition.

 

Hon sände en cancerpatient till Dr Gerson. Det var en manlig patient som blivit opererad för magsäckscancer. Metastaser hade redan spritt sig runt magsäcken.

 

Nu hade Dr Gerson att behandla även denne patient. Sen kom det ännu ett fall från tanten och nu kunde han inte dra sig undan. Läka­ren sa att han gav behandlingarna mot sin vilja. Han förstod inte riktigt på vad sätt pati­enterna återfick hälsan. Men intresset för ve­getarisk kost växte sig större.

 

När Hitlertyskland höll på att grundas flyttade Gerson till Wien och sen till Paris. Där kunde han inte heller stanna länge utan flydde till Californien.

 

Som tiden gick blev intresset för vegetabilier och cancersjukdomar allt större. Nu ägnade han den mesta tiden åt dessa sjukdomar. De första fallen behandlade han i sitt hem.

 

Han såg hur läkarkollegor behandlade can­cersvulsterna vilket i Gersons ögon var det­samma som att behandla symptomen. Lik­som många andra banbrytare fick han upp­leva motstånd och spe från kollegorna.

 

Dr Gerson började leta efter de egentliga or­sakerna till cancer. Han blev övertygad om att cancer består av två komponenter. En komponent som kunde förklaras av att krop­pen var sjuk. Den andra var symptomen - tumören.

 

 

 

 

Fjorton dagar kvar

 

 

Vi ska återvända till Ian Gawler när han fick besked av läkaren att han hade endast ca fjorton dagar kvar att leva. Det beskedet fick Ian Gawler i mars 1976. Då hade metasta­serna spritt sig i kroppen. Bl. a. hade bröst­korgen stora benartade knölar på ca två cm i diameter. De växte ut från revbenen och bröstbenet. Höften visade också upp stora knölar. Och han hostade blod. Men han levde.

 

I mars 1984 skrev han ett förord till sin egen bok You can conquer cancer - Du kan över­vinna Cancer.

 

Vi ska titta närmare på vad Gawler gjorde för det är ett ytterligt fascinerande fall.

 

Det första han gjorde var att ställa sig frågan vill jag verkligen bli frisk? Det ville han! Sen gällde det att ta beslut vilken behandling han skulle välja. Sjukvårdens läkare hade gett upp.

 

Gawler började meditera - ibland ända upp till fem timmar per dag. Sen läste han all till­gänglig litteratur rörande alternativa behand­lingar av cancer.

 

Det måste poängteras att hans flickvän, se­dermera hans fru Gayle stöttade honom till 100%. Många andra vänner ställde också upp och stöttade. Utan Gayles och vänner­nas stöd hade hans begravning nog aldrig kunnat skjutas på framtiden.

 

I sin bok You can conquer cancer beskriver Gawler meditationen som det mest kraftfulla verktyget i kampen att återvinna hälsan.

 

En av föregångarna till meditation som verk­tyg i kampen mot cancer är Dr Ainslie Mea­res, Australien. Han hade upptäckt hur den läkande stillheten flödade ur meditationen. Det hade tagit Dr Meares 20 år att studera meditationen och finna ut dess betydelse och metoder.

 

Vi ska återvända till inledningen i det första kapitlet om åskvädret. Att flickans kropp rea­gerade med högre blodtryck, ökad puls, ökat tillflöde av adrenalin, hormoner och kortison är inte svårt att förstå. Flickan råkade ut för en av de häftigaste stressituationer man kan råka ut för.

 

Varje människa lever under en viss stress. Det är av stor vikt att vi riktigt förstår stress samt hur vi kan lära oss att hantera den. Härvidlag är en del mer framgångsrika än andra. Tänk på att idioter och sinnesslöa slipper nästan alltid cancer.

 

Den som vill tränga djupare in i frågan hänvi­sas till en omfattande litteratur i ämnet. En del av böckerna (bara en del) finns i litteratur­förteckningen bak i boken.

 

Den verkligt skadliga stressen inträffar när vår förmåga att hantera den inte räcker till. Då sätts immunförsvaret ur spel och even­tuella cancerceller som förökar sig okontrolle­rat får fäste i körtlar, hud, vävnader.

 

Amerikanska läkarsällskapet säger att stress­relaterade symptom förorsakar 2/3 delar av alla läkarbesök.

 

En sjukling fick inopererat en njure. Vid transplantationer får patienterna immunför­svagande mediciner för att motverka avstöt­ningen.

 

Ingen visste att den nya njuren var angripen av cancer. Snart spred sig njurens cancer till lungorna och man blev tvungen att stoppa den immunförsvagande medicinen. Patienten kopplades till en dialysmaskin. Immunförsva­ret satte genast igång att bekämpa cancern.

 

I dag finns det knappast några läkare kvar som förnekar relationerna mellan stress och fysiska sjukdomar. Man talar om psykosoma­tiska sjukdomar.

 

När vi hanterar stressen rätt återgår kropps-kemin till sitt normala tillstånd och immunför­svaret fungerar normalt.

 

Gawler och hans hustru Gayle har startat en stödförening för cancerfall i Melbourne. Gawler har frågat medlemmarna om de upp­levt stress i samband med sjukdomen. Gaw­ler hävdar att 95% av de tillfrågade säger sig ha upplevt någon stresshändelse långt innan de diagnosticerats. Det finns en läkare som graderat stressfaktorer i tabellform som vi ska återge.

 

Varje cancerpatient gör klokt i att analysera alla faktorer som kan ha varit delaktiga i sjukdomen. Sen måste varje enskild faktor angripas och undanröjas. Ju fler faktorer som kan spåras och undanröjas desto större är chanserna till att du befrias från cancer.

 

Metoderna att meditera är väl beskrivna i en del böcker. Och varje patient som önskar an­vända sig av detta verktyg kan lätt skaffa sig ytterligare litteratur i ämnet.

 

Gawler påstår i sin bok You can conquer cancer att "meditation ökar livskvalitetén och livslängden. De som utövar den mår bättre och lever längre." Det är knappast troligt att någon skulle försöka att motsäga honom.

 

Dr Colin anslöt sig till Gawlers cancergrupp, inte som patient utan som intresserad iaktta­gare och deltagare. På två månader återgick hans kraftigt förhöjda blodtryck till det nor­mala. Dr Colin tillskrev meditationen denna förtjänst. Det tycks som om meditation (även om din stress kan jämställas med trycket i en tryckkokare) kan återföra stressen till ett nor­malt tillstånd oavsett orsakerna till stressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr

Stress Vaddåå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 3

 

Jag mediterar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

 

 

Sen Gawler fick sin dödsdom av läkaren kom han och Gayle att lyssna till ett föredrag om kostens betydelse och om Dr Max Gersons verksamhet. Gerson hade bl. a. den teorin att cancer var en produkt av kost och miljö. Dr Gerson hade skrivit en bok - A Cancer The­rapy: Results of Fifty Cases. Detta var över­tygande, dock inte för alla läkare som of­tast höll på den konventionella cancersjuk­vår­den.

 

Ända in på 1990-talet behandlas cancer som vore den ett problem sittande i tumörerna. Läkarna agerar som om kroppen i övrigt är frisk. Ett ofta förekommande svar när pati­enterna för kostens betydelse på tal är att det är inte vetenskapligt bevisat. När auktoriteten svarar så har patienten ofta litet att sätta emot. Ändå förhåller det sig så att kosten har en väsentlig betydelse både i förebyggande och botande hänseende. Ross Horne säger i boken The Health Revolution från 1985: "Ingen kan säga att man inte känner till can­cer och dess primära orsak. Ingen annan sjukdom är bättre känd än cancer så det finns inte längre någon ursäkt att inte göra något för att förebygga sjukdomen."

 

Åklagaren, sjökaptenen och professorn Cur­tis Shears, fick vid 37 års ålder en mycket kraftig hjärtattack. Läkaren sa åt honom att det fanns inget mer att göra så han kunde gå hem. Sjukhuset behövde hans sängplats. Vid 77 års ålder konstaterades att han levde och hade två barn, 9 och 13 år gamla. Professor Shears säger att cancer, njursjukdomar, hjärtsjukdomar och många andra kan be­handlas om de upptäcks i tid och om en kor­rekt diet följer. Han säger vidare att salt, raf­

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

salt, socker, kaffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finerat socker, konserver och pastöriserad komjölk bär huvudansvaret för många sjuk­domar hos den moderna människan.

 

Många av böckerna i litteraturförteckningen handlar om kostens betydelse för hälsan. Det är omöjligt att alla dessa har fel bara för att det inte har forskats tillräckligt.

 

När cancercellerna börjar utvecklas är krop­pen ofta full av gifter som sätter sig i körtlar, vävnader etc. Vitamin- och mineralbalansen är också fel. Matsmältningen måste ses över och eventuellt korrigeras.

 

På ett Melbournsjukhus gjorde man en un­dersökning rörande patienternas vitaminer och mineraler. Trots att människorna i under­sökningen levt i ett västerländskt överflöds­samhälle var bristerna chockerande stora. Man kunde konstatera att bristerna stod i di­rekt relation till immunsystemets funktion. Är kroppen inte i trim, i full harmoni avseende närings- och ämnesomsättningen nedsättes immunförsvaret

 

Många liknar en förgiftad kropp vid ett igenslammat rörsystem där det rinner smuts­vatten. En av de viktigaste uppgifterna blir att avgifta kroppen, att rensa upp så att kroppen kan fungera normalt.

 

Somliga tror att en avgiftning som består i att rensa grovtarmen är tillräcklig. Att inte detta räcker förstår man då man inser att gifterna troligen spritt sig i hela eller större delen av kroppen.

 

Levern är som regel svårt angripen av gifter. Du vet väl att levern är den körtel i kroppen som anförtrotts de flesta funktionerna. En av Dr Gersons behandlingsmetoder för att av­gifta levern bestod i att ordinera kaffelave­mang. Det måste patienterna underkasta sig flera gånger om dagen. Visst låter det konstigt. Men man hade upptäckt att gall­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

Hur jag intar mitt kaffe

 

De skulle ni inte tro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gången vidgade sig och gallan som har en upprensande och avgiftande verkan kan lättare sippra ut i kroppen. I tillgänglig littera­tur kan man finna att det är fler än Dr Gerson som kommit till slutsatsen att levern måste avgiftas. Några läkare har upptäckt att örtte har liknande effekt som kaffelavemang. Det låter betydligt angenämare med örtte än kaf­felavemang.

 

Dr Gerson ordinerade också juice från kalv­lever. Man kan också göra hälsobringande juicer på vissa blad. Men mer om detta finner du i litteraturen i ämnet - framförallt i Dr Ger­sons bok.

 

Gawler fann att hans gulaktiga kropp återför­des till normal färg strax efter det att han tagit kaffelavemang. Vid uppehåll med lave­mangen återkom den gula färgen i kroppen. Vid lavemangen kunde kroppen reagera så snabbt att den gula färgen började försvinna redan efter en kvart.

 

Medan den intensiva behandlingsperioden pågick ordinerade Dr Gerson en del tillskott till födan men därefter blev det oftast bara kalcium, jod och niacin (vitamin B3). Om man håller sig till vegetabilier och frukter är ytterli­gare tillskott överflödiga efter tillfrisknandet.

 

Doktorerna Pauling och Cameron har skrivit en bok, Cancer and Vitamin C. Pauling är förresten dubbel nobelpristagare.

 

De flesta cancerpatienter är amatörer på nä­rings- och ämnesomsättning. Det är därför av vikt att konsultera experter på området. Tar man exempelvis för mycket C-vitaminer ris­kerar man en urlakning av mineraler och en­zymer. Då kan man istället skada sig själv. På det här området går experternas me­ningar isär. De flesta menar att överflöd av C-vitaminer reglerar sig själv utan att skada.

 

Cancer är en komplicerad sjukdom om man ser längre än till den synliga tumören. Det krävs en omfattande och stundom komplice­rad behandling för att återvinna hälsan.

 

Gawler följde en tid Gersons intensiva diet. Dr Gersons diet anses bäst i världen. Du kan säkert få detaljerade upplysningar om du kontaktar Gersoninstitutet i Californien. I sitt friska tillstånd efter sjukdomen utarbetade Gawler något som han kallar för en basdiet.

 

Dr Gersons intensiva diet höll stånd mot Gawlers cancer ungefär tre månader. Sen började cancern utvecklas igen. Gawler för­stod då att han måste tillföra ytterligare be­handlingsmetoder.

 

Gawler kunde efter tillfrisknandet inte låta bli att pröva vissa behandlingsmetoder på djur. Han är ju veterinär. Fyra katter som drabbats av cancer fick C-vitamin intravenöst i propor­tion till deras vikt. Alla katterna kla­rade sig.

 

Att bota sig själv från cancer är ett äventyr. Troligen ett av de största äventyr du varit med om. Men ack så viktigt att du gör rätt. Du måste ta råd av experter. Tillgänglig litte­ratur på området är också av stort värde. Generellt sett kan man slå fast att den väs­ter­ländska födan normalt innehåller för mycket fett och protein. Salt och socker intas också i alltför stor mängd. Dessutom äter vi mat med för låg fibermängd. Många intar för mycket kalorier och får viktproblem.

 

Vilken kost kan då anses lämpligare? Grön­saker, sädesprodukter (helst från råg) och frukt är bättre alternativ.

 

Olämplig kost är en av huvudorsakerna till cancer. Likaså till att cancer ökar i vår tid. Det finns i tillgänglig litteratur ganska detalje­rade upplysningar både om lämplig och olämplig kost. Det finns vegetariska kok­böcker.

 

Eftersom kosten har så stor betydelse för till­komsten av cancer har den sannolikt också betydelse för tillfrisknandet. Så dröj inte med införskaffandet av mer information.

 

Omläggningen av matvanor är enormt svårt. Du har kanske levt 50 - 60 år på västerländsk mat.

 

Japanskor drabbas mer sällan av bröstcan­cer än deras systrar i U.S.A. De som flyttar till Amerika och övergår till västerländsk kost drabbas rätt snart av samma cancerfrekvens som amerikanskorna.

 

Det finns ett antal länder (mindre utvecklade samhällen än det västerländska) på jorden där man äter enklare och har lägre cancerfre­kvens. Detta är belagt i forskningsrapporter. I samma mån som man övergår till väster­ländsk mat ökar cancerfrekvensen och kom­mer upp i samma nivåer som i västerlandet. Man har gjort sådana undersökningar på Grönland, i Afrika, i Grekland, Pakistan etc. Detta är verkligen något att tänka på när man ska värdesätta kostens betydelse för cancer. Uttalanden från läkare som säger att kostens påverkan på botandet av cancer inte är ve­ten­skapligt bevisad väger lätt mot dessa faktabitar.

 

Det måste återigen betonas att du bör leta efter orsakerna till att du insjuknat i cancer. Ju fler orsaker du kan konstatera och undan­röja desto större är utsikterna att återvinna hälsan.

 

 

 

 

Stress

 

 

Det är lätt att inse att blixtnedslaget som nämndes i inledningen till det första kapitlet innebar en chock - en svår stress. Under hela livet drabbas vi av kraftig eller lätt stress. Lite stress är alltid bra för stimulansen här i livet. Den lättare formen kan vi nog inte vara utan åtminstone inte för den som har ambitioner att komma någon vart här i livet.

 

Vi har redan sagt att stressen nedsätter kroppens immunförsvar. Att tillbringa för långa tider i svår stress innebär att man får ett sämre immunförsvar. Då har cancercel­lerna större chanser att fortsätta med den okontrollerade delningen.

 

Redan 1926 konstaterade Dr E. Evans stres­sens betydelse för cancer. Efterföljare som Dr Lawrance LeShans, Dr Carl Simonton och Stephanie Matthews har gjort liknande rön som Dr Evans gjorde redan på 1920-talet.

 

När du granskar orsakerna till din cancer får du inte gå förbi stressfaktorerna. Ju fler stressfaktorer du kan fastställa desto större chans har du att undanröja dem.

 

Dr Tomas Holmes har lagt ner mycket arbete på att göra ett så kallat stressindex vari han poängsätter händelsers betydelse. Indexet är publicerat i flera olika böcker; bl. a. i Carl Si­monton och S. Matthews böcker. Vidare i Ian Gawlers bok.

 

Stressindex:

 

Händelse                                                      Poäng

 

Dödsfall make eller  maka                                                                    100

Separation                                                                                                73

Skilsmässa                                                                                              65

Fängelse                                                                                                   63

Familjemedlems död                                                                             63

Personlig skada eller sjukdom                               53

Giftermål                                                                                                   50

Friställd från arbete                                                                                 47

Äktenskaplig försoning                                                                          45

Pensionering                                                                                           45

Förändring av familjemedlems hälsa                    44

Graviditet                                                                                                   40

Sexuella problem                                                                                                                 39

Tillökning i familjen                                                                                 39

Förändringar på arbetet                                                                         39

Ekonomiska förändringar                                                                      38

Nära väns död                                                                                         37

Byte av yrke                                                                                               36

Äktenskapliga förändringar                                      36

Inteckningar eller stora lån                                       31

Utmätning                                                                                                 30

Förändringar av ansvar på arbetet                                                       29

Barn lämnar hemmet                                                                             29

Problem med svärsöner, -döttrar                                                         29

Problem med svärföräldrar                                      29

Särskilda personliga framgångar                                                        28

Make börjar eller slutar arbeta                                 26

Börja eller sluta skolan                                                                          26

Förändrade levnadsbetingelser                              25

Förändrade personliga vanor                                  24

Problem med chefen                                                                              23

Förändringar av arbetsvillkor                                   20

Byta bostad, byta skola                                                                          20

Förändrade semestervanor                                     19

Förändring av kyrkliga aktiviteter                                                          19

Förändring av sociala aktiviteter                              18

Inteckningar och mindre lån                                    17

Förändring av sömnvanor                                                                     16

Förändring av familjeumgänget                              15

Förändring av matvanor                                                                         15

Semester                                                                                                  13

Julhelg                                                                                                                                    12

 

Det finns sådana som inte bryr sig. De har naturligtvis störst möjlighet att undkomma den skadliga stressen.

 

Dr Holmes räknade samman poängsummor. Över 300 poäng gav en femtioprocentig risk att utveckla sjukdom. Om poängsumman un­dersteg 200 sjönk risken till mindre än tio procent.

 

Det förtjänar påpekas att det är just för­mågan att reagera rätt och att finna av­spänning i de olika situationerna som förändrar kroppskemin i rätt riktning.

 

Det skulle vara roligt att ta del av detaljer i Dr Holmes studier. Men dessa har författaren till den här boken inte haft tillgång till.

 

 

 

 

Att styra stressen

 

 

Bland det viktigaste du har att göra som can­cerpatient är att analysera orsakerna till din sjukdom. Om så behövs tar läkarna hand om tumören. Men tumörer är bara ett symptom. För att förstå detta riktigt krävs det troligen att du ser över den mängd litteratur det finns av läkare och andra enormt kunniga perso­ner som skrivit om cancer. En av de böcker som Du inte får gå förbi är Dr Max Gersons bok: A Cancer Therapy - Results of 50 ca­ses.

 

Varför läsa just den boken? Jo, Gerson var läkare, vars teorier och praktik blivit världsbe­römda. De flesta cancerfall som han hade att ta sig an var sådana som klassats som hopplösa av den konventionella sjukvården. Glöm inte att han fick räddat ungefär 50% av de hopplösa fallen. Dr Gersons beskrivning och bilder av cancerfallen är totalt överty­gande. Både journaler och bilder rörande 50 fall är bifogade i hans bok.

 

Den dag du till fullo förstår att man rimligtvis inte kan tala om att en olycka drabbat dig är du mogen att göra noggranna analyser av ditt eget fall och ta ansvar för din sjukdom. Därefter kan du sätta in all kraft och tid på att undanröja orsakerna. Kan du inte styra bort alla stressfaktorer så kan du åtminstone styra bort en del. Ju fler desto bättre.

Det är just nu du kan börja att skapa din egen framtid.

 

Att se över stressen - den psykologiska kom­ponenten - kan inte ensamt återföra dig till hälsa. Orsakerna till cancer är vittomfattande och komplicerade. Då krävs det också vittom­fattande åtgärder för att återvinna häl­san.

 

Du har säkert många gånger hört uttrycket att ett gott skratt förlänger livet. Kanske Du även reflekterat över sanningshalten i ut­trycket. Varför inte pröva. Låna eller köp ro­liga böcker. Se roliga filmer. Lyssna på roliga föredragshållare. Det finns faktiskt ganska mycket man kan göra av sådant som är ro­ligt. Varför inte lägga större vikt vid att vara självkritisk och skratta åt sig själv.

 

En viktig åtgärd är att gå undan för männis­kor som förpestar tillvaron med ondskefull kritik. Välj ditt umgänge bland kärleksfulla människor som gärna strör ett berömmande ord omkring sig. Bara ett enda kärleksfullt äkta, välment ord kan öka ditt välbefinnande en lång stund.

 

Varför uppehålla sig vid sådana här bagatell­artade saker? Jo, det påverkar ditt välbefin­nande, stressen, immunförsvaret. Det är just immunförsvaret du ska satsa på. Dess för­svagning är huvudorsaken till att cancerceller får fäste i kroppen och utvecklar sig.

 

 

 

 

Kloka gubbar

 

 

När Gawler upptäckte att kostomläggningen och övrigt som han gjort inte räckte för att hålla cancern stånd var det krisigt. Enormt krisigt. Medan Gawler iakttog hur cancern började utvecklas igen tog han nya beslut för sin behandling. Trots att Gawler var så enormt hårt angripen av cancer tappade var­ken han eller Gayle tron på att till slut vinna över cancern.

 

Fastän du troligen inte kan återupprepa en så intensiv kamp som Gawler är dennes fall så intressant att det förtjänar att studeras.

 

Gawler och Gayle reste till Filippinerna där de köpte en filmkamera. Sen uppsökte de kloka gubbar som ägnade sig åt healing[1].

 

Kameran tog man med sig och följdes åt på det första besöket. Denne healer var för­resten ingen gubbe. Han var inte mer än en pojke. Gawler var så illa ute att han bildligt talat grep efter halmstrå.

 

Under sjukdomstiden prövade Gawler många metoder. Den enda metod som han upplevde negativ var strålningsbehandlingen. Gawler har förklarat att resan till Filippinerna företogs i desperation. Detta var 1976, något mer än ett år efter amputationen av högerbenet. Av hans kropp fanns då inte mer än 38 kilo kvar.

 

Med spänning gick Ian och Gayle in i opera­tionssalen. Vid den ena väggen stod ett en­kelt bord. Det var operationsbordet. Yrkesut­övarna säger sig ha fått kraften från Gud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

 

Nej  de måste finnas andra alternativ

 

På operationsbordet

 

 

 

 

 

 

Healern stod i mitten av rummet. Han hade två assistenter vid sin sida. Två hinkar stod bredvid healern. Den ena var nerblodad och den användes för att tvätta händerna efter operationerna. Den andra hinken utgjorde förvaringsplats för avlägsnade vävnader.

 

Ian lade sig på bordet och drog ner byxorna. Nu bad han till sin Gud. Det var inget svårt alls under rådande omständigheter kommen­terar han i sin bok.

 

Healern trädde fram. Han trängde in i buken. Ian kände en puff som om ett finger trängt igenom en ballong. Gayle kunde se innehål­let i bukhålan och en tumör som satt i bäcke­net. Sen återupprepades operationen på ett par andra ställen i kroppen.

 

Ian blev ombedd att vila resten av dagen och återkomma dagen efter. Lederna började värka och han var mycket illamående. Ian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr

 

Haha...ha

Haaha hiiih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

påminde sig sjukhusläkarens dystra spådom rörande den resterande livslängden.

 

Healern påstod att han kunde mobilisera kroppens eget försvar. Ian blev bättre och spolade ner sina värktabletter några dagar senare.

 

Gayle och Ian stannade på Filippinerna en månad. Under tiden besökte de fem healers. Sen åkte de hem till sjukhusläkaren i Austra­lien. Ian var nu 6 kg tyngre. Läkaren förstod ingenting - absolut ingenting. Någon medi­cinsk förklaring till bättringen fanns inte.

 

Med tiden blev filmerna framkallade och de bekräftade upplevelserna.

 

Gayle och Ian är överens om att en healer använder mycket psykologi i behandlingen. Det blev fler resor till Filippinerna och fler be­sök hos healers.

 

Upplevelserna på Filippinerna gav Ian an­ledning att fundera över andens kraft och in­flytande över fysiken. Kanske ligger här också en förklaring till alla psykosomatiska sjukdomar.

 

Ian upplevde en läkande period efter besö­ken på Filippinerna. Men sen fortsatte tumö­rerna återigen att växa. Tillväxten var dock långsam.

 

En vanlig människa skulle ha gett upp för längesen. Vad tror du att Ian och Gayle gjorde? Jo, Ian sa sig själv att han inte vid­tagit tillräckliga och nödvändiga inre förän­dringar.

 

Nu blev det konsultationer hos en mystiker från Indien vid namn Sai Baba - en helig man. Det innebar ytterligare kraftansträningar från Ians och Gayles sida. Men ansträning­arna gav resultat. Cancern gav så små­ningom med sig.

 

Det är inte så lätt att följa Ian Gawlers filoso­fiska resonemang när han förklarar tillfrisk­nandet från cancern. Men efter det att man tagit del av hans bok och hans svåra cance­rangrepp och följt de enorma kraftansträ­ningar som han och Gayle gjorde kan man bara inte nonchalera fallet.

 

En del lärde må göra sig lustiga över fallet men det är ett stycke verklighet.

 

 

 

 

Ljuspunkter

 

 

Dr Max Gerson i Californien kom tidigt till in­sikt om att leverextrakt hade positiv verkan i kampen mot cancer. Han både gav injektio­ner av leverextrakt och leverjuicer åt pati­enterna. En annan behandlingsform på Ger­soninstitutet som tillmättes stor betydelse var kaffelavemangen.

 

Blodomloppet på två råttor knöts samman. Den ena var frisk - den andra sjuk. Efter en tid visade det sig att den friska råttans im­munförsvar övervann den sjuka råttans can­cer. Om försöket är utprovat även på män­niskor är inte känt av författaren i skrivande stund.

 

Dr Gerson var relativt försiktig med tillskott i födan. Han ansåg att det viktigaste var ba­lans och harmoni mellan vitaminer och mine­raler i kroppen. Det säkraste sättet att få fram denna balans är att äta vegetabilier och frukt.

 

Nathan Pritikin grundaren av Longevity Center i Californien var under andra världs­kriget engagerad i att samla information till regeringen från krigszonerna i Europa. Vid den tiden var många övertygade om att stress bar den största skulden till hjärtat­tacker. Pritikin fann emellertid att antalet at­tacker var lägre under kriget än före. Detta väckte hans intresse och han började stu­dera frågan mer djupgående.

 

Enklare och torftigare mat gav en del av för­klaringen till fenomenet. I den här frågan fanns mycket spekulation och förvirring. Det var ändock ställt utom allt tvivel att infödingar som levde torftigt jämfört med västerländskt tänkande hade inga eller betydligt färre hjärt-och cancersjukdomar.

 

Frågan var intressant och Pritikin arbetade så hårt att han själv ådrog sig en hjärtsjuk­dom. Hans kondition gick så i botten att han 1957 knappast ens kunde gå mer än några få meter. Han hade frun till att köra iväg bilen till någon parkeringsplats när de gjorde be­sök på stan.

 

Han lät undersöka sig och fann att koles­terolhalten var alldeles för hög. Då beslöt han att göra något åt saken och därmed var han inne på att bättra sina egna kostvanor. Han satte också igång med motion. Pritikin blev bättre till både kropp och själ. Sen började han hjälpa andra som råkat i samma situa­tion. Därmed var början gjord till vad som se­nare skulle bli Longevity Center.

 

Vad Nathan Pritikin upptäckt var inte nytt. Man kan säga att han återupptäckte vissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

Motionera mera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fakta rörande frågan om kost och motion. Hans stora förtjänst ligger däri att han lycka­des föra frågan till sådan framgång att man delvis talar om en hälsorevolution.

 

Man fann att dessa enkla åtgärder rörande kost och levnadsvanor påverkade även an­dra sjukdomar. Det konstaterades både före­byggande och botande effekter.

 

 

 

 

Livsstilen

 

Om man röker och super och slarvar med sömnen och arbetar i tid och otid påverkar detta allmäntillståndet. Kroppens egen för­måga att ta död på celler som förökar sig okrontrollerat upphör eller blir nedsatt. Och därmed löper man större risk att få tumörer.

 

Man får absolut inte slarva med motionen. För ca 20 år sedan fanns en advokat som hade sitt kontor intill Kungsträdgården i Stockholm. Han sa ofta: Ingen motionerar så mycket som jag. Han satt nämligen på sitt kontor och i tankarna tog han den ena run­dan efter den andra runt Kungsträdgården. Detta var hans motion. Han dog i cancer. Det förtjänar tilläggas att han också tog sig präktiga fyllor då och då - egentligen lite för ofta. Riktig motion främjar syreupptagningen i cellerna, vilket är enormt viktigt. Cancercel­lerna tål inte syre.

 

Egentligen har kroppen inte så höga krav på motion. Du behöver inte alls räkna med att prestera några idrottsresultat för att kroppen ska må bra. Det räcker om du tre dagar i veckan tar en promenad på en timme. Ex­pertisen säger att entimmespromenader är bättre än om du tar en halvtimma varje dag.

 

Detta är faktiskt inte svårare än att alla klarar under förutsättning att båda benen fungerar. Cykelåkning är heller inte att förakta. Cykel­promenader är det mest stimulerande man kan ägna sig åt.

 

Varför ska du förresten bo i en storstad. Du har väl hört att storstadsbefolkningen löper betydligt större risk att få cancer än den öv­riga befolkningen. Du utsätter dig för mer ga­ser och mer stress. Det ligger i tidsandan att alla ska jäkta och jaga. Även om det inte be­hövs. Varför inte bo på landet ett tag. Då kan du gå ut på kvällarna utan att bli överfallen och riskera livet. Även detta är relativt. Men det ligger något i det.

 

Ian Gawler satte sig och mediterade varje dag. Att meditiera bort en cancersvulst går naturligtvis inte. Men det är troligen en viktig pusselbit i kampen att återvinna hälsan. En lugn och avstressad kropp har bättre förut­sättningar att läkas än en spänd, stressad och jagad kropp.

 

Gawler är ingalunda ensam om att ha botat sig själv från cancer. Det är många som gjort det under årens lopp. Tänk på att Dr Gersons patienter mest bestod av sådana som blivit färdigvårdade i den konventionella sjukvår­den. Gersons metodik fungerade heller inte utan patienternas egen medverkan. Men att 50% av de så kallade hopplösa fallen befria­des från sin cancer är värt att hålla i minnet när du kämpar.

 

Bilägare brukar lägga ner mycket omvårdnad på sina åk. Miljonärer och miljardärer brukar ägna mycken tid åt att åka runt för att kolla så att allt är i sin ordning. Många ägnar större omvårdnad om sina ägodelar än sin kropp. Ändå är det inte fel att säga att kroppen är människans värdefullaste kapital. En frisk kropp är en oskattbar förmögenhet.

 

 

 

 

Underligheter i cancervården

 

 

Dr Bernie S. Siegel arbetade som cancerlä­kare i New Haven, Connecticut, 15-20 mil nordost om New York. I sin examen tog han högsta möjliga betyg. Han gick åstad och gifte sig med en psykolog. De bor utanför New Haven. Dr Siegel föredrar rätt och slätt att kalla sig för Bernie.

 

I sitt arbete kom han underfund med att det fanns patienter som botade sig själv. Det fö­rekom så ofta att han till slut skrev en bok om fenomenet. I den svenska översättningen heter boken KÄRLEK, MEDICIN OCH MI­RAKEL. Han och frun startade en förening: Bernie Exceptional Cancer Patients.

 

Verksamheten i föreningen går ut på att ge individuell- och gruppterapi. Man försöker att framkalla patienternas egna tankar och drömmar - deras inre bilder av sjukdomen. Det kallas för att patienterna visualiserar sin sjukdom.

 

Patienterna får i föreningen både berätta och teckna sina föreställningar om sjukdomen i bilder. Sen tas detta upp till behandling både enskilt och i grupp. Man har kommit under­fund med att även den här formen har stor betydelse för patienternas rehabilitering. Man tar en liten avgift av dem som kommer till be­handling. Men man avvisar ingen på grund av penningbrist.

 

När man läser i de otaliga böcker som finns rörande patienters förmåga att medverka till sin egen rehabilitering fäster man sig vid att var och en har sin egen metod, sin egen tak­tik. Det är troligen viktigt att var och en an­vänder sig av den metod som passar ho­nom/henne bäst. Man finner också att läkare som försöker bota de så kallade hopplösa fallen har sina egna käpphästar. Några be­tonar psykologiska faktorer, andra kostens betydelse etc.

 

 

 

 

Vad åt veterinären egentligen?

 

 

En grupp grisar fick enbart kokt föda - mest restaurangavfall. En annan grupp fick den vanliga grismaten. Vid slakten kunde man konstatera att den grupp som fick kokt föda hade mycket dålig köttkvalité.

 

Inte heller människan tål enbart kokt mat. Enzymerna förstörs vid upphettning och vi­taminerna av syre.

 

Då det gäller kokning kan man konstatera att ångkokning är bättre. Den är skonsammare mot näringsämnena i födan.

 

Den första tiden som veterinären Ian Gawler lade om kosten höll han en mycket sträng diet. Du kan läsa mer om den i hans bok Du kan övervinna cancer. Du bör emellertid inte själv komponera ihop hårda dieter utan pro­fessionell ledning. Det finns ett flertal att välja mellan men de är faktiskt rätt lika varandra.

 

Med tiden utarbetade Gawler något som han kallar basdiet. Den har variationer främst be­roende av tillgången på föda. Vår, sommar, höst och vinter ger olika möjligheter att handla vegetabilier.

 

Här är exempel på en av Ian Gawlers basdie­ter/sommarmenyer:

 

Vid uppstigning

Ett glas vatten eller ½ vatten ½ citron eller apelsinjuice

 

Frukost

Obegränsad mängd av en frukt, t.ex vatten­melon.

 

Förmiddag

Frukt, ev. mandlar, ev. juice

 

Lunch

Juice, 2 skivor bröd med sallad, grönsaker, groddar och algpulver.

 

 

Eftermiddag

Juice

 

Middag

Juice, sallad av 4-6 grönsaker och groddar, alger, tofu[2] eller bönor

 

Före sänggående

Juice, ev. örtté, men juice är att föredra

 

 

Cancer förorsakas som regel av många fak­torer. Därför är det av yttersta vikt att an­gripa sjukdomen från många håll. Ju fler faktorer du rättar till från ditt liv före insjuk­nandet desto större möjligheter har du att klara sjukdomen.

 

I en skrift kan man läsa att dieten kan hämma tillväxten av cancer men inte ta död på den. Men påståendet synes egendomligt. Gawler är ett exempel på att påståendet är fel. Och det finns många, många fler exem­pel, inte minst från Gersoninstitutet i Califor­nien.

 

Vill du övervinna din cancer så börja med att gå till biblioteket och se över vad litteratur du kan finna där. Det andra du kan göra är att ta en noggrann titt på lit­teraturförteckningen bak i boken. Där finner du säkert något som kan vara till hjälp.

 

Hav gott mod! Kunde Gawler och många an­dra svåra fall vinna sin kamp så har även du stora möjligheter att vinna din kamp.

 

 

Utöver en ångkokare bör du skaffa en juice-press. Det anses inte tillräckligt med en mixer.

 

Om kött säger Gawler att det kan man äta någon gång men endast i små mängder dock inte medan du följer en sträng diet.

 

Om fisk säger han att han och hustrun brukar äta fisk en gång i veckan eller en gång var fjortonde dag. Dock främst när de äter på nå­got matställe.

 

 

 

 

 

Magnetterapi

 

 

När värken ansatte de romerska kejsarna anlitade man magnetmästare som hjälp mot värken!

 

Magnetbehandling vann ännu mer insteg i sjukvården under 1500-talet. Den trefaldige doktorn Franz Anton Messmer hade stora framgångar med magnetbehandling under senare delen av 1700-talet. Även på den ti­den fanns det avundsjuka människor och han fördrevs från Wien till Paris där han lyckades hålla de avundsamma på tillräckligt avstånd.

 

Den svenske professorn Olof Lindahl som handledde ett par doktorander i magnetbe­handling skrev för några decennier sedan:

 

"Personligen skulle jag inte tveka att pröva magnet­behandling om jag fick cancer. Jag skulle vara be­tydligt mindre tveksam till denna behandling än till den normalbehandling som ges vid våra cancerkli­niker."

 

Från ett häfte rörande magnetbehandling av cancer kan följande noteras:

 

"När dosen blivit tillräckligt stark uppstår sönderfall av cancerceller. De sönderfallande cancercellerna bildar en brunaktig vätska som tas om hand av lymfan och blodomloppet. Sönderfallsprodukterna skall bearbetas och utsöndras genom bl. a. levern och njurarna. Patienten känner ett kraftigt illamå­ende under några timmar. Man tar en lite svagare dos nästa dag men sedan ökar man på nytt. Vid små tumörer märks inget illamående."

 

1983 skrev O. Wahlström i sin doktorsav­handling att det är påvisat att man får en signifikant ökning av läkningshastigheten vid frakturer. Trots att magnetbehandlingen var ganska svag kunde det konstateras att ök­ningen var över 30 procent.

 

Magneter tejpades på kroppen på unga folbollsspelare. Tre veckor senare kunde det konstateras att syreupptagningsförmågan i snitt ökat med 30%.

 

Det är bevisat att magnetbehandling stärker immunförsvaret och förbättrar allmäntillstån­det. Vid tillräckligt stor magnetstyrka och be­handlingstid får man en direkt cancerförstö­rande effekt.

 

Professor Olof Lindahl berättade i Miljö och Famtid, att endast en fanatiskt troende skep­tiker som är totalt okunnig om facklitteraturen kan i dag förneka att magnetbehandling har starka biologiska effekter.

 

Trots månghundraårig forskning och positiv praktik av magnetbehandling drog åklagaren Brynolf Wendt forskningsingeniören Ivan Troëng, som startat en firma med magnette­rapi i Mellbystrand, till skranket på 70-talet. Åklagaren fick honom fälld för kvacksalveri. Troëng hade enligt rättsväsendet gjort sig skyldig till olaga rådgivning.

 

Processen och domen medförde ett uppsving för Troëngs magnetterapi.

 

Inger Björk är en av dessa som hjälpte till att bota sig själv från en svår cancer. Som ung började hon i restaurangbranschen - kall­skänken. Hon älskade sitt jobb och älskade läckerheter. Hon åt bara det godaste som fanns och glömde alldeles bort att kroppen behöver både vitaminer och mineraler för att fungera.

 

Helt plötsligt slog det upp stora knutor på halsen. Distriktsläkaren var ung och oerfaren och ordinerade penecillin. Efter några onö­diga turer i läkarvården hamnade hon till slut hos rätt läkare som konstaterade cancer­sjukdomen lymphoma. Tumörerna var elakar­tade och hade hunnit sprida sig. De fanns i lymfkörtlarna, på halsen, i armhålorna, i bu­ken och flera andra ställen. Troligen också i mjälten.

 

Detta hemska besked fick Inger Björk på te­lefon av överläkaren på onkologen i Malmö. Hon var bara 35 år. Och året var 1980. Un­der en kurs på Kushi-Institutet i Boston lärde hon sig att laga Makrobiotisk mat (japansk dietmat som visat sig bra mot bl. a. cancer). Hälsan och energin återvände till Inger Björk. Men den goda maten förstörde ännu en gång hennes hälsa. Nu kunde hon inte avstå från att frossa i läckra efterrätter. Och cancern återkom. I okt. 1983 togs hon in på sjukhus i Boston. Hon hade 30 liter för mycket vatten i kroppen och var mycket dålig. Läkarna sa att hon hade högst 2 veckor kvar att leva.

 

Hennes bror kom från Sverige och hälsade på när hon låg på sjukhuset i Boston. Ett fo­tografi från den här tiden visar totalt ut­märglade armar och en omåttligt uppsväld buk. Brodern hade tagit med sig en magnet­spole som han köpt från firman Magnetterapi i Mellbystrand. Tack vare magnetbehand­lingen fick hon åtta verksamma år. Några vänner från kursen på Kushi-Institutet levere­rade makrobiotisk mat. Vätskemängden i bu­ken försvann och kvar fanns en kropp på bara 35 kg. Men Inger Björk lyckades än en gång att återvinna hälsan. I ett häfte "Botad från cancer" skriver hon:

 

"Makrobiotisk mat, Magnetterapi och motion är en oslagbar kombination om man vill uppnå hälsa och inre harmoni."

 

Inger Björk är unik på så sätt att hon har do­kumenterat sjukdomen med både text och bilder. Hon skrev häftet "Botad från cancer" och utgav det i sept 1985.

 

När Inger Björk var ute på resor - hon var väldigt glad i att resa - var hon utan magneter i veckor. Då satte cancern igång igen. Väl hemkommen fick hon en sovplats på 4 mag­netbrickor 50x50 cm på Troëngs firma. Där sov hon 2-3 timmar var natt och blev snart frisk och vital igen.

 

På sjukhuset i Boston fick hon naturligtvis också behandling av konventionella metoder bestående av framförallt röntgenstrålar och cellgifter. Detta fick hon i så kraftiga doser att benen i kroppen försvagades. När hon sen efter ytterligare ett antal år råkade ut för de­formerade ryggkotor gav hon upp. Hon or­kade helt enkelt inte att ta upp kampen på nytt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varning!

 

 

Om du går på någon medicin eller går med förhöjda blodsockervärden måste du vara försiktig med för hög fruktkon­sum­tion. Vissa frukter innehåller mycket socker. Trots att det är naturligt socker (icke raffinerat) måste man begränsa mängden.

 

Det finns kokböcker för vegetarianer både på svenska och främmande språk.

 

Pritikins, Gersons och makrobiotisk diet åt­njuter mycket högt anseende i samband med strävan att via födan få hjälp att återvinna hälsan. Gå heller inte förbi Ian Gawlers diet.

 

Du får betydligt mindre av den riktiga nä­ringen om du köper juicer jämfört med att själv tillverka dem. En juice förlorar i kraft re­dan efter 15 till 20 minuter. Du måste således konsumera den så snart du lagat till den.

 

 

 

 

Meditation

 

 

När Ian Gawler fått beskedet från sin doktor att det inte fanns mer att göra samt att han inte hade mer än två till tre veckor kvar att leva gick han till Dr Ainslie Meares som spe­cialiserat sig inom psykologin.

 

Dr Meares ordinerade tre timmars daglig meditation.

 

"Åh, det har jag inte tid med", svarade Gaw­ler och gick. Man får förmoda att han var be­drövad.

 

Men Gawler var i den situationen att han måste gripa efter halmstrå. Så han började ändå att följa Dr Meares ordination. Det var så här Ian Gawlers hårda kamp började.

 

The Medical Journal of Australia 1978:433 har en artikel av Dr Meares som vi ska citera från Leif Edströms översättning Du kan övervinna cancer.

 

"Patienten, 25 år, genomgick en låramputation på grund av osteosarkom 11 månader innan han såg mig första gången för 2½ år sedan. Han hade synliga, benartade knölar på omkring två cm i diameter som växte från revbenen, bröstbenet samt höftkammen och hostade min­dre mängder blod i vilket, som han sade, han kunde känna små benbitar. Det fanns stora opaciteter på röntgenfilmerna över lungorna. Patienten hade blivit informerad av en specialist att han hade bara två till tre veckor kvar att leva, men i kraft av sitt yrke var han redan väl medveten om patologin och prognosen för sitt tillstånd. Nu 2½ år senare har han flyttat till en annan delstat för att återuppta sitt tidigare yrke."

 

I den här boken, som du håller i din hand, med dess enkla syfte finns inte utrymme att göra mer än en antydan om meditation.

 

För en nybörjare i meditationens konst låter det konstigt - fram för allt låter det konstigt att meditation kan vara effektivt mot cancer.

 

Att förklara meditation är nog omöjligt. Troli­gen måste det upplevas innan man kan för­stå. En förutsättning är att man stillar både sinne och kropp. Man måste troligen öva en hel del innan man lyckas. Vi är ju så vana vid att ständigt spänna oss för att nå bästa möj­liga framgång i livet. När man då plötsligt ska avslappna kroppen och stilla sinnet är man genast inne på helt ovana saker.

 

Sätt dig i en stol eller lägg dig raklång på gol­vet med armarna utmed sidorna. Se till att inget störande moment kan nå dig - telefon, besök eller annat. Spänn musklerna exem­pelvis i fötterna tills du känner att de verkli­gen är spända. Sen låter du musklerna slappna av. På samma sätt går du igenom musklerna i olika kroppsdelar såsom lår, mage, armar etc. Så långt brukar de flesta klara de här sakerna. Men sen ska sinnet också avslappnas - tankarna stillas. Hur åstadkommer man sinnets stillhet? Tankarna tillhör det mest flyktiga och fladdrande man kan tänka sig. Troligen måste man öva åt­skilliga gånger. Men det påstås att vem som helst kan lära sig det här med meditation.

 

Varför inte kontakta Dr Meares i Australien. Han ägnade ju 20 år av sitt liv att studera ämnet innan han började ordinera meditation åt sina patienter.

 

 

 

 

Vilda västern

 

 

Plötsligt stod en deputation på 4 personer inne på Dr Jan Bratts läkarmottagning i Gö­teborg. De hade ett viktigt meddelande till Dr Bratt. Delegationen kom från socialstyrelsen. I deputationen ingick professorerna Jerzy. Einhorn, Stockholm, och Ragnar Romanus, Göteborg.

 

Dr Bratt meddelades att han riskerade att få sin läkarlegitimation indragen. Hans brott bestod i att han i offentliga sammanhang berättat om sina goda erfarenheter av THX som framställdes av veterinärmedicinaren i Aneby, Dr Elis Sandberg.

 

Dr Sandberg var en djupt föraktad person i socialstyrelsens ögon. Han framställde ett thymusextrakt från kalvbräss och räddade dödsdömda människor. Många av Dr Sand­bergs patienter var sådana som fått besked från läkare i den offentliga sjukvården att man inte kunde göra mer.

 

Utifall Dr Bratt åtlydde ordern skulle han er­bjudas en överläkartjänst vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Dr Bratt meddelade pressen att han åtminstone tillfälligt ska åt­lyda socialstyrelsen. Men efter ett kort över­vägande tackade han nej till erbjudandet vid sjukhuset.

 

Strax efter det att Dr Sandberg tagit sin exa­men insjuknade hans bror och dog. Läkarna och Elis Sandberg stod maktlösa. Det upp­stod en del frågetecken. Ett av de större frå­getecknen var varför somliga kunde motstå en sjukdom och andra inte. Eftersom den medicinska litteraturen inte gav svar beslöt Dr Sandberg att själv forska på området. Det var redan känt att kroppens immunförsvar hade betydelse. Men längre sträckte sig inte kunskaperna.

 

Dr Sandberg var hänvisad till egna initiativ och från början visste han inte riktigt hur han skulle tackla problemet.

 

I sin veterinärpraktik som han förresten hade ca 20 år fick han kallelse till en sjuk ko. Kon hade drabbats av en elakartad lymfkörtel­kräfta. Hon hade dessutom en tumör bakom höger öga som höll på att tränga ut ögonglo­ben. Det fanns också stora tumörer i bäcke­net. Mycket tydde på att kon dessutom hade dottertumörer i hjärnan. Kon var nästan med­vetslös.

 

Kon fick 20 milliliter thymusextrakt direkt i blodet och samma dos i muskulaturen. Dr Sandberg återvände dagen efter för att ge en ny injektion. Kon var på benen till synes frisk och ätande med god aptit. Dr Sandberg blev själv häpen.

 

Efter en vecka satt ögat åter på plats. Ytterli­gare fjorton dagar senare var alla synliga tumörer borta. Detta blev kons olycka. Hon slaktades och obducerades. I hjärnan fann man små rester av lymfsarkom.

 

Nu följde flera försök med samma sjukdom. Och 1950 kunde Dr Sandberg pröva sitt ex­trakt på människor.

 

En kollega hade tre patienter som drabbats av blodkräfta. På den tiden var det en helt hopplös sjukdom att bota. Patienterna fick dagliga injektioner av thymusextrakt. Redan efter tredje dagen hade det skett dramatiska förändringar i blodet. Man följde händelse-förloppet genom dagliga blodanalyser. Efter en månad var blodbilden i stort sett normal. Detta var, har Dr Sandberg senare sagt, de lyckligaste dagarna i hans liv. Försöken gällde den här gången människor - inte djur. Dessutom var det tre barn.

 

Med detta började Dr Sandbergs brottsliga verksamhet som Socialstyrelsen tolkade det. Socialstyrelsen utsatte Sandberg för ankla­gelser och processer i en aldrig sinande ström. Man höll på med processer i tjugo år. Räknar man in övrig förföljelse höll trakasse­rierna på i trettio år. Brottet bestod däri, som socialstyrelsen med generaldirektör Bror Rexed i spetsen såg det, att han räddade dödsdömda människor.

 

Ryktet om Dr Sandberg spred sig runt hela jorden. Vid den tiden var professor Robert Good från Minneapolis i Amerika en av värl­dens främsta experter på immunologiska sjukdomar. Han förklarade att han är säker på att många frågor kring cancer och dess uppkomst kan få svar genom forskning av brässkörteln.

 

Socialstyrelsens hotelser mot Dr Sandberg blev allt grövre och grymmare. Så tillsatte man en niomannakommitté som slutligt skulle stoppa verksamheten i Aneby.

 

I kommittén bar de flesta professors titel. Dr Sandberg skulle delta. Han skulle svara på frågor och bistå med annan hjälp. Men Sandberg fann snart att professorerna inte var mottagliga för sakargument och faktabi­tar. Snart blev det så att kommittén sam­manträdde utan Dr Sandberg.

 

Under tiden gick en del uppseendeväckande sjukdomsfall från Sandbergs verksamhet ge­nom pressen. Det var enormt besvärande för generaldirektören Bror Rexed. Men Rexed fann lösningar. Hans experter granskade sjukjournalerna och förklarade att patienterna inte varit dödsdömda. Det var istället fråga om feldiagnostiseringar

 

En av Dr Sandbergs patienter Agneta Levan­der från Norrköping ville att sjukhuset i Norr­köping skulle ge henne samma behandling som hon kunde få i Aneby. Detta gick emel­lertid inte. Men Agneta Levander var enve­ten och propsade på denna hjälp. En dag fick hon skriftligt avslag från en distriktsläkare. Han t. o. m. motiverade sig i brevet. Kommit­tén som skulle granska Sandbergs verksam­het hade just avslutat sin verksamhet och skulle lägga fram en rapport. Därför kunde inte denna behandling ges.

 

Dr Sandberg kallade till presskonferens. Sandberg redogjorde då för professorernas likgiltighet och nonchalans mot uppvisade sjukjournaler. Dr Jan Bratt från Göteborg kom till presskonferensen och han framhöll att THX gett häpnadsväckande goda resultat där annan tillgänglig medicin varit verknings­lös. En del dödsdömda fall kom också. Nu stod dessa patienter och visade upp sig för pressen. De skulle egentligen varit döda för flera år sedan. De bara stod där livs levande tack vare THX. Några av patienterna fick komma till tals och de berättade att de blivit av med även andra sjukdomar sedan de började med THX.

 

Doktor Sandberg tog ytterst lite betalt av sina patienter; i princip endast så mycket att det täckte utläggen för verksamheten. Hans stora glädje låg däri att han kunde hjälpa de sjuka att återfå hälsan.

 

Bror Rexed och hans experter drev på allt hårdare i sin förföljelse. Men de fick folkopini­onen emot sig. Likaså hade en majoritet i riksdagen sympati för verksamheten i Aneby. Forskningen ute i världen, både i Europa och andra världsdelar, bekräftade Dr Elis Sand­bergs påstående om thymusextraktets effek­tiva verkningar.

 

Expertkommitténs uttlåtande hamnade till slut på riksåklagarens bord. Dr Sandberg såg fram emot nästa åtal. Han var inte rädd. Han skulle finna särskilt nöje i att fråga professo­rerna hur de kommit fram till sina slutsatser. Men riksåklagaren underkände kommitténs arbete. Och något åtal blev det inte med kommitténs utlåtande som grund.

 

När Dr Sandberg vid ett tillfälle ville utöka den tekniska utrustningen på kliniken fann han att pengarna inte räckte. Då ställde världsstjärnan Birgit Nilsson upp och gav konsert för att få in pengar till verksamheten.

 

1974 beskrev världspressen en medicinsk sensation. Den svenska disciplinerade, statsunderstödda pressen skrev inget med några få undantag. En flicka vars thymuskör­tel inte fungerade hade ideligen haft infektio­ner. Ett läkarteam vid Medical Center Cali­fornia gjorde ett thymusextrakt och gav flickan injektioner. Det var nyheten om flick­ans bättring som gick genom världspressen.

 

23 läkare från Europa samlades hos Dr Sandberg i Aneby. Man bildade en thymus­förening och valde Dr Sandberg till ordf. Det måste tilläggas att läkarna infann sig på eget initiativ.

 

Nu återvänder vi till Dr Bratt i Göteborg vid den tid då en deputation från socialstyrelsen hotade att ta läkarlegitimationen ifrån honom.

 

Vad var den egentliga orsaken till att Bror Rexed blivit uppretad till vansinne. En trolig förklaring kan man finna i en offentlig vädjan till generaldirektören från Dr Bratt.

 

"Generaldirektör Bror Rexed, jag vädjar till Er som läkare och människa. Hjälp de människor som ej kan bli bra enbart med den konventionella medicinens hjälp! Hjälp dem att få tillgång till THX, se till så att produktionen kan öka och medlet bli tillgängligt för alla som önskar det. Nu dör massor av människor i medicinens vänteköer, andra plågas och är arbetso­förmögna."

 

Likheten med Hitlers lakejer är slående. Denna vädjan från Dr Bratt var tillräcklig för Rexed och socialstyrelsen att hota med en indragen läkarlegitimation.

 

I detta bistra klimat arbetade Dr Sandberg vi­dare. Hans stora tillfredsställelse bestod i att se sjuka, dödsdömda och hopplösa fall bli friska. Kanske inte alla men de flesta och detta var nog för Sandberg.

 

Det finns runt jorden andra banbrytare i kam­pen mot cancer. I de flesta fall har myndighe­terna funnit fördelar i att stötta deras verk­samhet. Inte på något annat ställe har det gått att finna sådan vansinnig förföljelse av en banbrytare som Rexed och dennes med­löpare utsatte Dr Sandberg för.

 

I ljuset av forskningar runt jorden som bekräf­tade Dr Sandbergs arbete blev det till slut helt ohållbart, rent av ett löje, för socialstyrel­sen att fortsätta med trakasserierna.

 

Nu är Dr Sandberg död. Han var minst 20 år före sin tid. I slutet av åttiotalet gav Socialsty­relsen upp och godkände THX för injicering. I dag har man fabriksmässig tillverkning av THX i de lokaler där Dr Sandberg forskade och stred.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

Socialstyrelsen låter hälsa...

Först i dag blir man frisk av THX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrovågor mot tumör

 

 

Sommaren 1995 fick John Axel Johnson blod i urinen. Efter undersökning talade läkaren om hur allvarligt det var. Sen sa han att man måste ta bort alltsammans.

 

Johnson började undersöka om det fanns några nya behandlingsformer mot cancer. Det var då han blev underrättad om polack­ernas mikrovågor. Så ringde han till sjukhu­set och avbeställde tiden för operation. Sys­ter skickade samtalet till läkaren som målade fan på väggen och talade om att döden när­made sig om han inte lät operera sig.

 

I Polen använde man sig också av en kom­pletterande metod till mikrovågorna. Man an­vände mistelextrakt (läkemedel från Tysk­land) som injicerades i kroppen.

 

När Johnson kom hem från Polen låg det ett brev med en ny operationstid inbokad. Det blev ännu ett telefonsamtal med läkaren som fick både mikrovågsbehandlingen och mis­telextraktet beskrivet för sig. Läkaren sva­rade att detta är inte vetenskapligt bevisat. Nu riskerade Johnson enligt läkaren att can­cern skulle sprida sig till hjärnan. Bilden av fan var nu målad i helfigur på väggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild

 

Visst går man i taket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men även den nya operationstiden blev av­bokad. En senare undersökning på Sophia­hemmet visade att cancern var försvunnen. Efter ytterligare tre månader gjordes ytterli­gare en kontrollundersökning som visade att cancern var borta.

 

En annan cancerpatient, Gunnar Åndevik, fick besked av sin läkare att det satt en can­cer i bukspottskörteln. Detta skulle inte gå att operera. Man kunde enligt läkaren inte heller rå på den typen av cancer vare sig med cell­gifter eller strålbehandling. Allt hopp var ute. Men Åndevik gick till fler läkare. En var villig att operera och tid bestämdes. Under mel­lantiden åkte Åndevik till Polen och tog mi­krovågsbehandling.

 

Efter hemkomsten till Sverige öppnade en läkare buken på Åndevik men kunde inte finna någon tumör - inte ens rester av den. Åndevik säger att "resan" räddade hans liv!

 

Cancerspecialisten Ulrik Dige känner till att cancerceller inte tål att bli utsatta för värme. Dige säger att detta verkar mycket intressant och värt att undersökas. Men tills metoden är vetenskapligt bevisad kommer ännu fler att dö i sin cancer. För läkarna tar det emot att tala om andra metoder än de som samhället bjuder sina invånare.

 

Se kap. om Santa/Monica-sjukhusen

 

 

 

 

Fetma

 

 

Om du inte drabbats av en sjuklig fetma kan du alltid på något sätt gå ner i vikt. Man ser ofta kalorijägare springa omkring och flåsa i skogen. Visst inverkar det på förbränningen med lite springande. Men det finns en ännu bättre metod, nämligen att reducera intaget av fett, proteiner och kolhydrater. Ett av de bästa sätten att bli kvitt överflödiga kilo är att övergå till en diet på frukt och grönt. Det är statistiskt bevisat att feta människor löper större risk att få cancer än slanka.

 

Det allra bästa är att lägga om kosten i kom­bination med motion. Man behöver inte alls gå in för någon hård motion i form av löpning eller annan fysisk ansträngande idrott. Det räcker gott att ta lite promenader eller cykel­promenader. Huvudsaken är att man rör på sig. På cancerinstitut som ligger utanför den konventionella sjukvården brukar man re­kommendera en timmes motion tre gånger i veckan.

 

Att gå ner i vikt enbart genom att äta mindre husmanskost är inte lätt. Minskar du på por­tionerna är risken stor att kroppen kommer att lida brist på näring. Den risken är inte så stor om du övergår till vegetabilier och frukt. Du kan också kombinera den vegetabiliska födan med något näringsberikat bantnings­medel. En del bantningsmedel är nog bluff och båg. Men det finns även bra bantnings­medel.

 

Lite från statistiken: Av 60-65-åringar som inte motionerar dör 5% varje år. Av dem som motionerar hårt dör endast 1%. Mitt emellan ligger de som motionerar moderat och de som idkar lätt motion.

 

 

 

 

Cancertest

 

 

När man obducerar människor som dött i an­dra sjukdomar kan man ganska ofta finna tumörer i kroppen. Man kan fråga sig om det skulle vara möjligt att konstatera cancer in­nan tumören är märkbar för ögat, för ultra­ljud, eller röntgen.

 

I början av 1996 kunde man rörande prosta­tacancer höra på nyheterna i radion att en grupp människor hade lämnat avslöjande blodprov ett tiotal år innan cancern i prosta­tan var ett faktum. I efterhand konstaterades alltså att blodproven kunnat avslöja att en cancer var på gång.

 

En cancerspecialist med världsrykte, Dr Kas­per Blond, säger att studier av leverfunktio­nen visar att man kan avslöja cancer långt säkrare än obduktioner.

 

Blodprov på fastande mage som visar över 90 mg blodsocker är ett säkert tecken på att det finns cancer i kroppen. Om man upp­täcker att någon har mindre än 10 mg C-vi­tamin kan man misstänka cancer. Det finns dock läkare som vägrar ställa cancerdiagnos ännu i dag innan en synlig tumör finns i krop­pen.

 

Man kan också med hjälp av ett enkelt urin­prov, som används vid graviditetstest, konstatera om det finns främmande celler i kroppen.

 

 

 

 

Rådgivning

 

 

I syfte att ge råd och uppmuntran åt cancer­patienter har det bildats rådgivningsbyråer på flera ställen. För två av dessa byråer finns adresser. Några av byråerna arbetar helt ideellt utan vinstintresse. Byråerna betjänas av frivilliga, professionella människor.

 

En av stödorganisationernas viktigaste upp­gifter är att ge hjälp och råd så att cancerpa­tienterna förlorar sin skräck inför sjukdomen. Kan du bli av med skräcken är det mycket vunnet och du har ett betydligt bättre ut­gångsläge i kampen att återvinna hälsan.

 

Det finns stödorgan för cancerpatienter även i Sverige och Danmark. Cancerklinikerna vid våra sjukhus kan ge namn och adress till svenska stödorganisationer.

 

 

Cancer Information and Support Society,

14 Herberton Avenue,

Hunters Hill 2110, N.S.W,

AUSTRALIEN.

 

 

Cancer Control Society

2043 North Berendo Street

Los Angeles 90027

California, U.S.A.

 

 

--------------

 

Du kan naturligtvis få råd också från sådana svenska organ som beskrivits i boken. Men då måste du ha i minnet att dessa säljer vissa tjänster och artiklar i cancervården.

 

En och annan läkare kan säkert tala öppet och fritt om alternativvård för cancerpatienter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursgårdar och behandlingshem

 

 

När den kontroversielle läkaren Bengt Stern, Mullingstorp, Vikbolandet, 5 mil öster om Norrköping, i mars 1994 lade sista handen vid sin tredje bok ATT MÅ DÅLIGT ÄR EN BRA BÖRJAN, fick han ett chockbesked. Han hade fått en svårartad cancer, multipelt myelom, i benmärgen.

 

Det var inte första gången denne kontrover­sielle läkare greps av omskakande händel­ser. När han som 47-åring drev en läkarprak­tik i Skärholmen, utanför Stockholm, gick han till ett möte som hölls i New Age-rörelsens regi. Deltagarna skulle bl. a. frivilligt rulla in sig i en stor Wilton-matta. Andra kursdelta­gare satte sig ovanpå mattan med den inrul­lade människan inuti. Dr Stern greps av pa­nik när han låg i mattan. Han greps av en fruktansvärd dödsångest. Till slut var han övertygad om att han skulle dö och så gav han upp. Han slutade kämpa för att ta sig ur. Efteråt upplevde han en livslust och sinnes­frid som överträffade allt vad han tidigare varit med om. Nu insåg Dr Stern psykologins betydelse för läkekonsten.

 

För att ytterligare studera denna fråga be­vistade han ett möte i Kathmandu. Han kal­lades till ett rum där en kvinna höll på att dö i ett astmaanfall. Kvinnans ansikte var redan blåfärgat av syrebrist. Dr Stern vek ihop kvinnan och lade sig ovanpå hennes hop­vikta kropp för att visa henne hur blockerad hon var. Och så sa han åt henne: "Nu har du bara två alternativ: antingen sä­ger du ja till din ilska eller också dör du - nå­got tredje alternativ finns inte!" Kvinnan blev liggande på golvet helt utmattad men astman var borta och ansiktsfärgen var åter normal.

 

Nu var Dr Stern övertygad om psykologins betydelse och"mattrickets" läkande förmåga.

 

Dr Bengt Stern driver sedan ett tiotal år en kursgård där han lär ut hur man ska leva för att må bättre. Kurserna rubriceras Möt Dig Själv. Kursdeltagarna måste börja klockan 7,oo på morron. Sen får de inte mat förrän klockan 18,oo. Ledningen vet om att nästan alla deltagare vid något tillfälle vill åka där­ifrån. Ändå kommer det folk till kurserna. Både företag och Försäkringskassan skickar deltagare.

 

Vad lär man sig då på kurserna?

 

Jo, man lär sig att förstå livets mening och leva bättre. Man lär sig både passiv och aktiv meditation. Och man lär sig att styra den skadliga stressen, att äta rätt och man lär mycket annat. I ett prospekt från institutet heter det att man får lära sig personlig ut­veckling.

 

Dr Bengt Stern tog ingen behandling för sin cancer från den konventionella sjukvården. Han började sin cancerbehandling med att lägga om både kost och levnadsstil. Sen dis­kuterade han cancern med kollegor runt hela jorden både inom naturmedicinen och skol­medicinen. Tidigare hade han levt av den vanliga västerländska maten. Nu övergick han till frukt och grönt. Redan i augusti 1995 kunde han konstatera att han hade väsentligt förbättrade värden. De var dock ej helt bra. I ett uttalande från Dr Stern heter det: "Däremot är jag sedan länge subjektivt helt besvärsfri och det är enligt min mening det som räknas."

 

Den som vill veta mer kan kontakta Mul­lingstorps Kursgård, Vikbolandet.

 

Den som känner mer för den alternativa sjukvården i Danmark kan kontakta Humle­gårdens sjukhem i Humlebäck strax söder om Helsingör. Där bjuder man en mångsidig cancerbehandling och där har man avance­rad magnetterapi.

 

 

 

 

Utvidgade behandlingsmetoder

 

 

Den amerikanske läkaren Steven A. Rosen­berg blev 1968 vittne till hur en patient oför­klarligt blev botad från sin cancer. Detta ledde till att Dr Rosenberg började utforska immunsystemets betydelse för botande av cancer.

 

Han samlade många forskare omkring sig och 1992 utvidgade FDA Amerikas motsva­righet till socialstyrelsen den konventionella cancerbehandlingen att omfatta även immun­terapi. Detta var ett stort steg framåt. Tidi­gare hade den konventionella vården omfat­tat endast kirurgi, cellgifts- och strålbehand­ling.

 

Nu inriktar många forskare sig på att finna ett  vaccin som kan skydda mot cancer.

 

En stor svårighet består däri att cancercel­lerna förmår att skydda sig mot kroppens immunsystem. Nog är världen komplicerad.

 

1992 gjorde forskarlaget en genomgång av 1200 svårt cancersjuka människor som be­handlats med en förbättring av immunförsva­ret. Cancern hade försvunnit helt från 10 pro­cent av fallen. Ytterligare 15 % hade reagerat positivt på immunbehandlingen. Melanompa­tienterna hade svarat bäst på behandlingen. Omkring 40% av dessa hade blivit hjälpta av behandlingen.

 

 

 

 

Santa/Monica-sjukhusen

 

 

Den mest kompletta alternativvård en svensk cancerpatient kan få ges sannolikt vid Santa//Monica-sjukhuset i Polen. De båda ansvariga läkarna följer allt vad som händer runt hela världen inom alternativvården. Efter noggrann prövning tar man upp de bästa bi­tarna i sitt behandlingsprogram. Kontakt med sjukhuset får man endast genom Hälsoresor i Falköping. Det finns ett Santa/Monica-sjuk­hus i Mexiko. Detta är sannolikt världens största sjukhus inom alternativsjukvården.

 

Eftersom Santa/Monica-sjukhuset i Polen har det mest kompletta behandlingsutbu­det kommer några av dess behandlings­metoder att nämnas här:

 

En av sjukhusens behandlingsformer är mi­krovågshypertermi. Man riktar mikrovågor mot tumören och värmer upp den. Det är känt sedan gammalt att tumörer som utsättes för värme minskar och kan försvinna helt.

 

Mikrovågsbehandlingen beskrives som den kraftfullaste av alla de alternativa behand­lingsmetoder som sjukhuset ger.

 

Man har kommit underfund med att de bästa effekterna får man om man an­vänder ett flertal behandlingsmetoder i kombination.

 

Man har tagit upp THX-behandling. THX ut­vinnes av Thymuskörtlar som är högkvarter för immusystemet

 

Läkarna vid sjukhuset bygger vidare på no­belpristagaren Otto Warburgs upptäckt att cancercellerna inte behöver syre för att om­vandla glukos till energi. Det gör däremot kroppens övriga celler. Cancerceller tål fak­tiskt inte syre. Utan engeri kan inga celler bestå och förökas. För att hämma cancercel­lens tillgång på glukos som är råvaran för energin sätter man in hydrazinsulfat. Can­cercellerna förbrukar större mängder glukos för sin energiproduktion än de normala cel­lerna. Hydrazinsulfaten stryper tillförseln av glukos och man kan så att säga svälta ut cancercellerna.

 

Bland de nyare medicinerna kan nämnas Clodronat som ges till patienter med skelett­cancer. Denna cancer har tidigare varit mycket motståndskraftig mot all behandling.

 

Väteperoxid är ett medel som ges för att öka trycket av syre i cellerna. Medlet kan ges både genom munnen och genom dropp. Medlets stora förtjänst ligger däri att cancer­celler inte trivs i en syrerik miljö. Till och med elakartade tumörer kan minska och försvinna helt.

 

Prostatacancer har varit en svår form att komma tillrätta med inom den traditionella sjukvården. Sen en tid har Santa/Monica-sjukhusen gett Flutamid till dessa patienter. Man har funnit att den bästa effekten erhålles om medlet ges tillsammans med andra läke­medel bl. a. väteperoxid och clodronat.

 

Läkarna vid Santa/Monica har även magnet­terapi på sitt behandlingsprogram.

 

Ett av de mest lovande preparaten är Tri­butyrat. Medlet har visat sig synnerligen ef­fektivt då det gäller att stoppa cancercellens delning = tumörens tillväxt.

 

Det viktigaste för en cancerpatient är att få stärkt immunsystemet. Systemet fun­gerar bäst i en frisk kropp. Thymuskör­teln som har en nyckelroll inom immun­systemet stimuleras på olika sätt. Det gör man även med mjälten, lymfsyste­met och benmärgen som alla deltar i kroppens immunförsvar.

 

Man kan inte räkna med att de beskrivna metoderna ska passa alla. Men sjukhusets läkare har stor erfarenhet av vilka metoder som passar för de olika individerna.

 

Santa/Monicasjukhuset i Polen startades av svenskar. Den medicinsk/vetenskapliga led­ningen anförtroddes av Dr Donsbach som redan hade ett sjukhus i Mexico. Redan från början installerades förstklassig utrustning för magnetterapi.

 

På Institutet Santa Monica bedrivs avancerad alternativ medicinsk behand­ling i samarbete med amerikansk, polsk och svensk läkarexpertis. Man tar emot  patienter som lider av t ex reumatism, fi­bromyalgi, candidiasis, hjärt- och kärl­sjukdomar, MS, tumörsjukdomar, kvick-silverförgiftning/tandsanering.

 

 

 

 

 

 

Bekräftelse

 

 

I sept 1995 drabbades jag av ett verkligt chockbesked. Jag hade cancer i vänster öra. Operation bestämdes till en dag i andra halvan av okt. Några dagar före operationen skrevs jag in på en avdelning vid Universi­tetssjukhuset i Lund.

 

Cancern var av sådant slag att den brukade sprida sig. Ibland använder man ett annat ut­tryck om sådan cancer - elakartad. I dagrummet satt några människor som drab­bats hårt av sjukdomen. En del var opere­rade - en del väntade på operation. Stäm­ningen var allt annat än munter.

 

Några satt och stirrade rakt fram. De var frånvarande. Endast kroppen befann sig i dagrummet. I bokstället fanns ett fåtal böcker. De flesta handlade om cancer. Jag fick tag i en bok som beskrev Cancerfonden. Några sidor handlade om de stridigheter som ägt rum i fonden. Det var intressant och jag lyckades befria mig från mina egna dystra tankar för en stund.

 

På eftermiddagen fick jag ett samtal med en relativt nykläckt läkare. Troligen kallades han för underläkare. Han orienterade mig om vad som väntade. Under operationen kunde man skära upp ytterörat, vika undan det så att man kom till bättre. Om så behövdes skulle den opererande läkaren gå ända in till benet och ... Nu blockerades min hörsel och jag uppfattade inte vad läkaren sa. Jag hörde förstås orden men uppfattade ändå inte.

 

Efter en stund satt jag åter i dagrummet och tänkte över vad jag uppfattat. Alla undersök­ningar var inte klara och snart skulle jag ope­reras. Jag hejdade den första sjuksystern som kom in i dagrummet och begärde att hon skulle ordna så att jag skulle få ett samtal med överläkaren som skulle operera mig. Det gick alls inte. Han hade ingen tid. Men om jag ville så skulle hon kunna ordna så att jag fick tala vid någon annan läkare.

 

Strax satt jag åter på en stol i dagrummet. Boken om Cancerfonden låg hopslagen på bordet. Nu satt jag också och stirrade i taket - ibland på väggarna. Det enda lilla jag visste om cancer är inte ens värt att nämna.

 

Allt kändes fruktansvärt illa. Operationen var bestämd innan undersökningarna var klara. De få undersökningar jag genomgick på sjukavdelningen mellan varven som jag satt i dagrummet hade inte analyserats ännu. Jag hade fått NEJ på min önskan att få tala med läkaren som skulle operera. Allt kändes fel.

 

Jag avvek!

 

Sen körde jag hem. Överläkaren hade ringt mig några gånger utan att få svar på min hemtelefon. Jag köpte genast några böcker om cancer. Och så gick jag till biblioteket i Eslöv och lånade några böcker i ämnet. To­talt läste jag elva böcker i ämnet i rätt snabb takt. För mig var ämnet helt nytt men mycket intressant.

 

Efter någon månad fick jag telefonkontakt med docenten som skulle opererat mig. Han var ytterst vänlig och lättpratad. Jag berät­tade att jag lagt om kosten, ändrat mina lev­nadsvanor och börjat motionera. Jag fick då veta att det inte är vetenskapligt bevisat att det hjälper mot cancer.

 

I slutet av maj månad 1996 mer än ett halvår efter den bestämda operationsdagen under­sökte docenten mig. Han fann inga tecken på cancer. Det kändes oerhört skönt. Det var längesen jag var så glad. Efter läkarbesöket gick jag och åt en paj på en restaurang och blev matförgiftad. Dagen efter läkarbesöket var jag så fruktansvärt sjuk att jag trodde att döden var omedelbart förestående. Det var verkligen ironi att bli dödssjuk efter ett läkar­besök.

 

Av den farliga cancern fanns nu inte ett spår. Käre vän! Läs om cancern och se till att Du övervinner dödsångesten. Starta sedan ge­nast upp din egen kamp mot denna hemska sjukdom. Det är många, många som före dig segrat över cancern.

 

Analysera orsakerna till din cancer. Undanröj så många av de tänkbara orsakerna du kan. Glöm inte att tänka igenom vad psykologiska faktorer som kan ha påverkat sjukdomen. Lägg allt annat åt sidan. Ju fler orsaker du kan undanröja desto större chancer har du att rädda livet. Sen ska du ägna matfrågan stort intresse. Ät bara sådant som ger krop­pen rikligt med rätt näring. Under den akuta sjukdomsperioden är det säkrast att ta lite tillskott till födan. Kan du inte ta långa pro­menader i en syrerik skog så går det att in­handla en "syremaskin" på marknaden. Can­cerceller tål som bekant inte syre.

 

Nu ska jag göra återbesök hos docenten en gång i halvåret. Med det här kapitlet vill jag bara bekräfta att man kan rå på cancern - segra över den!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturförteckning

 

Abramowski, O. L.  Dr                   Fruit Can Heal You (1908)

Achterberg, Jeanne and G Frank Lawlis:    Imagery of Disease.                                                             Institute for Personality and Ability Testing,                                                                        Champaign, 1978

Ader, Robert (red),                         Psychoneuroimmunology.                                                                                                 Academic Press, New York, 1981.

Airola, P.                                          Cancer: The Total Approach, 1972,                                                                                  Health Plus, Aricona.

Alexander, Franz,                           Psychosomatic Medicine, Norton,

                                                                                       New York, 1965

                                                                                       At a Journal Workshop; The Basic Text and                                                                   Guide for Using the Intensive Journal.                                                                 Dialogue House Library, New York, 1981.

Alm, E. J.                                         Nitrilosider, B 17, Laetrile-Amygdalin.

Bach, R. .                                         Illusions - The Adventures of a                                                                                          Reluctant Messiah, 1977, William                                                                                                      Heinemann, Pan, Great Britain.

Bancroft, A. .                                    Twenties Century Mystics and Sages,                                                                             1976, Henry Regnery Co. Chicago.

Barnes, Broda O.                           Hypothyroidism, The Unsuspected Illness                                                                     (1976)

Bell, Robert Dr                               Reminiscences of an Old Physician                                                                                (1924)

Bell, Robert Dr                               The Treatment of Cancer Without                                                                                                                  Operation (1903)

Bell, Robert Dr                               The Cancer Scourge and How to                                                                                                                   Destroy It

Bennett, Hal and Mike Samuels,     The Well Body                          

                                                                                       Book. Random House, New York,                                                                                                                 1973

Benson, Herbert,                           The Mind-Body Effect.                                                                                                                                       Simon&Schuster, New York, 1979;                                                                                  Berkley, New York, 1980.

Berkley, E. Dr                                  Cancer, How to Prevent It and How to Fight                                                                    It (1978)

Bieler, Henry G.   Dr                      Food Is Your Best Medicine (1965)

Blackie, M. G. .                                The Challenge of Homeopathy, 1976,                                                                             in Paperbacks, London, and                                                                                                             MacDonaldm& Jane as The Patient,                                                                                Not The Cure.

Blond, Kasper  Dr                          The Liver and Cancer, A New Cancer                                                                              Theory  (1955)

Brandt, Johanna   Dr                     The Grape Cure, Provoker Press,                                                                                                                  Ontario, Canada. (1948)

Bresler, David E och Richard Trubo    Befria dig från smärta.                                                                                               Wahlström&Widstrand, 1983

Breznitz, Shlomo (red),                 The Denial of Stress. International                                                                                                                Universities Press, New York, 1984.

Bry, Adelaide och Marjorie Blair,     Directing the Movies of Your Mind.                                                                                Harper&Row, New York, 1978.

Bulkley, Lucius Dr              Cancer, Is Non-Surgical Treatment  (1921)

Buscaglia, Leo,                                                           Love, Fawcett Crest/Ballantine, New York,                                                                      1982.   Leva, älska, lära:  tretton                                                                                                     föreläsningar. Forum, 1985.

Cameron, Evan and Pauling, Linus Drs .....Cancer and Vitamin C                                                                                      (1979)

Capra, F. .                                       The Tao of Physics, 1976, Shambhala,                                                                           Colorado, Bantam, New York. (På                                                                                                    svenska: Fysikens Tao, Förlaget                                                                                                                   Korpen.) 1981.

Chaitow, Leon                                An End to Cancer?  (1978)

Chancellor, P.M. .                          Handbook of the Bach Flower                                                                                           Remedies, 1971, C. W. Daniel Co.                                                                                                 Limited, London.

Chichester, Francis                      The Lonely Sea and Sky

Clark, Linda                                    Get Well Naturally  (1956)

Cousins, Norman                                                      Att besegra sin sjukdom.                                                                                                                                 Wahlström&Widstrand, 1980

Culbert, Michael  L.                       Save Your Live (1983)

Dallin, Lynn  Dr                              Cancer Causes and Natural Controls                                                                             (1983)

Davison, Jaquie                                                          Cancer Winner (1977)

de Lacey Evans, Charles Dr    How to Prolong Life  (1980)

Dean, E.  (.                                      Esther Dean's Gardening Book, 1977,                                                                            Harper & Row, Australiga.

Deverell, Dore                                How I Healed My Cancer Holistically                                                                                (1978)

Doll, R. and Peto, R.                     Causes Of Cancer, 1981, Oxford                                                                                                                   University Press, New York.

Donsbach, Kurt W   Dr                  Holistisk behandling av cancer. Distribueras                                                                av Hälsoresor, Falköping.

Dowling, Colette                                                         Askungekomplexet: kvinnors hemliga rädsla                                                                för oberoende. Bonnier, 1982

                                                                                       Döden. Rabén&Sjögren 1978

East, Robert                                   Living Above It (1974)

Ericson, Richard                                                         Cancer Treatmen, Why So Many Failures?                                                                     (1980)

Evans, Elida                                   A Psychological Study of Cancer. Dodd,                                                                          Mead, New York, 1926

Faraday, Ann                                  Drömkraft: självkännedom och styrka                                                                              genom drömmen. Prisma, 1977

Fenbow, Peter Newton                 A Time to Heal (1977)

Fere Tresillian Maude Dr  Caancer, Its Dietic Cause and Cure                                                              (1963)

Fere Tresillian Maude Dr  Does Diet Cure Cancer? (1971)

Finkel, Maurice  Dr                        Fresh Hope in Cancer, 1978, Health                                                                               Science Press, Bradford, England.

Finkel, Maurice  Dr                        Fresh Hope With New Cancer Treatments                                                                     (1984)

Fitzgerald, Benedict F.                  The Fitzgerald Report  (1954)

Fosshage, James L. och Paul Olsen,     Healing: Implications for                                                                                      Psychotherapy. Human Siences Press,                                                                                        New York. 1978

Fowler  .                                                                        Science of Breath 1904, Yogi

Fox, Emmet                                    The Sermon on the Mount. Harper&Row,                                                                       New York, 1938

Frankl, Viktor                                   Livet måste ha mening. Natur&Kultur, 1986

Fukuoka, M.  .                                 The One Straw Revolution, Rodala                                                                                  Press, U,K, First published as Sizen                                                                                 Noho Wara Ippon No Kakumei by                                                                                                                 Hakujusha Co. Ltd, Tokyo.

                                                                                       Föreningen för Naturlig Vetenskaplig                                                                              Cancerterapi, Göteborg

Ganten, MaX                                   Civilized Diseases and Their                                                                                             Circumventions (1978)

Garfield, Charles (red),                Psychosocial Care of the Dying. McGraw-                                                                      Hill, 1978.

Garfield, Patricia                                                         Skapande drömmar. AWE/Gebergs,                                                                                1981

Gavler, Ian                                       You can conquer cancer. Svensk                                                                                                                   översättning:DU KAN ÖVERVINNA                                                                                   CANCER. Boken kan beställas hos Leif                                                                                         Edström, tel 054/562240. Mycket intressant

                                                                                       Genesee Diary: Report from a Trappist                                                                           Monastery. Doubleday, New York, 1981

Gerson Institut                               It is called the PRIMER. Forts. på Max                                                                              Gersons bok A Cancer                                                                                                                                                  Therapy-Rsults of Fifty caces

Gerson, Max  Dr                                                          A Cancer Therapy - Results of 50                                                                                                                  Cases, 1958, Totality Books, Californa.

Glasser, Ronald J, Dr                   The Greatest Battle (1928)

Glasser, Ronald J. Dr                   The Body is the Hero (1977)

Glassman, Judith                                                       The Cancer Survivors: And How The Did It.                                                                    Double day, New York, 1983

Green, Elmer och Alyce Green,     Beyond Biofeedback. Delacorte                                                                                     Press, New York, 1977

Griffiths, B.  .                                   Return to the Centre, 1976, Collins,                                                                                 Fount Paperbacks, Isle of Man, British                                                                  Isles.

Hall, D.                                                                          The Dorothy Hall Herb Tea Book, 1980,                                                                          Pythagorean Press, Sydney, Australia.

Halstead, Bruce Dr                       Now That You Have Cancer  (1977)

Harris, Thomas A,                         Jag är okay - du är okay. En orientering i                                                                         transaktionell analys. Aldus 1976

Haught S. J.                                    Has Max Gerson a True Cancer                                                                                                                     Cure? (1962) (Retitled Cancer - Think                                                            Curable!)

Hawken, P. .                                   The Magic of Findhorn, 1975, Harper &

Hill, Eva, Dr                                     Cancer and Cure - A Doctors Story

Hill, Rick                                          Too Young to Die (1979)

Hinsberger Eydie Mae                  How I Conquered Cancer Naturally (1975)

Horne, R.                                         The New Health Revolution, 1983,                                                                                   Happy, Landings Publishing, Australia.

Horne, Ross and Bobbin, Toni      The Anti-Cancer, Anti-Heart Attack                                                                                 Cookbook (1985)

                                                                                       How to Meditate, Little, Brown, Boston,                                                                            1974; Bantam, New York, 1975

Hoxsey, Harry S.  Dr                      You Don`t Have to Die  (1956)

Huntington, Barbara                     A Cancer Patient`s Survival Manual  (1983)

Hutschnecker, Arnold,                  The Will to Live. Cornerstone Library, New                                                                     York, 1951

                                                                                       Imagery of Disease. Institutet for                                                                                                                   Personality and Ability Testing,                                                                                          Champaign, 1978.

Issels, Joseph Dr                                                       Cancer - A Second Opinion  (1975)

James, Muriel och Dorothy Jongeward,   TA - en metod att leva lättare:                                                                             transaktionsanalys med gestaltexperiment.                                                                                  Askild&Kärnekull, 1977

Jamplsky, Gerald                                                       Love Is Letting Go of Fear, Celestial Arts,                                                                       Millbrae, 1979

Johnson, R.C.  .                                                          The Imprisoned Slendour, 1953, Harper                                                                        & Row, New Yrk, Quest Printing.                                                                                                     U.S.A.

Johnson, Robert A,                       He: Understanding Masculine Psychology.                                                                    Harper&Row, New York, 1977

Jung, Carl G.                                  Människan och hennes symboler. Forum,                                                                     1981

Kaufman, Barry N,                         To Love Is to Be Happy With. Fawcett,                                                                             Greenwich, 1978

Keleman, Stanley                          Living Your Dying. Random House, New                                                                        York, 1976

Kelly, William   Dr                          One Answer to Cancer (1969)

Kidman, B.                                      A Gentle Way With Cancer, 1983,                                                                                                                  Century, London.

Kloss, J.                                          The Back to Eden Cookbook, 1974,                                                                                 Woodbridge Press, California

Kohler, Jean Charles Dr              Healing Miracles from Macrobiotics (1979)

Koller, Alice                                     An Unknown Woman: A Journey to Self-                                                                         Discovery. Holt, Reniehart&Winston, New                                                                      York, 1982.

Krok, Morris                                    Fruit, The Food and Medicine for Man                                                                              (1961)

Kruger, Helen,                                Other Healers, Other Cures. Bobbs-Merrill,                                                                    Indianapolis, 1974.

Kubler-Ross, E.                                                          On Death and Dying, 1969, Macmillan,                                                                           New York.

Kübler-Ross, Elisabeth               Samtal inför döden. Bonniers, 1987

Kushi, Michio                                  The Cancer Prevention Diet  (1983)

Kushi, Michio                                  The Macrobiotic Approach to Cancer                                                                               (1982)

Kushner, Harold S,                       When Bad Things Happen to Good People.                                                                  Shocken, New York, 1981. Avon, New York,                                                                            1983

Lair, Jess                                        I Ain´t Much, Baby, But I´m All I´ve Got.                                                                             Fawcett, Greenwich, 1978

Landorf, Joyce                                Irregular People. Word Books, Waco, 1982.

Lane, Arbuthnot, Sir                      The Prevention of the Diseases                                                                                                                     Peculiar to Civilization (1929)

Lappé, Frances Moore                 Recept för en fattig planet. Askild&                                                                                   Kärnekull, 1972

Lawson, Jo                                     Healed of Cancer (1977)

Le Shan, L.                                     You Can Fight For Your Life, 1977,                                                                                   Jove Publishing, U.S.A. ((På svenska:                                                              Kämpa för livet, Liber Förlag.1979)

Leonard, Jonathan N, JL Hofer och Nathan Pritikin, Lev längre ur.                                                                                     Hälsa-böcker, 1982.

Levine, S.                                        Who Dies?, 1982, Anchor Books, New                                                                            York.

Lewis, Howard och Martha E Lewis,     Psychosomatics: How Your                                                                                   Emotions Can Damage Your Health. Viking,                                                                                 New York, 1972.

Lindqvist, Evald                              Kan cancer botas och förebyggas (häfte)

Lingerman, Hal                              The Healing Energies of Music.                                                                                                                     Theosophical Publishing, House, Wheaton,                                                                  1983

Locke, Steven och Mady Horning-Rohan     Mind and Immunity.                                                             Institute for the Advancement of Health,                                                                                        New York, 1983.

Manner, Harold  Dr                        The Death of Cancer (1978)

Matarazzo, J D m fl (red)               Behavioral Health. John Wiley, New York,                                                                       1984.

Meares, A  .                                     The Wealth Within, 1978, Hill of                                                                                                                     Content, Melbourne. (På svenska: Finn                                                              ditt inre lugn, Natur och Kultur)

Meares, A, .                                     Relief Without Drugs, Souvenir                                                                                         Press and Fontana, Gret Britain

Meares, A.  .                                    Cancer An other Way, 1977, Hill of                                                                                   Content, Melbourne.

Meares, A.  .                                    Thoughts, 1980, Hill of Content,                                                                                                                     Melbourne.

Meares, A. .                                     From the Quiet Place, 1976, Hill of                                                                                                                Content, Melbourne.

Meares, A. .                                     Strange Places - Simple Truths, 1969,                                                                            Souvenir Press and Fontana, Great                                                            Britain.

Michin, M.                                        Food for Thought, 1982, Alma                                                                                           Productions, St Arnaud, Australia.

Michio, Kushi.                                 Cancer and Heart Disease, 1982,                                                                                                                 Japan, Publications, Tokyo.

                                                                                       Mitt liv: minnen, drömmar, tankar.                                                                                                                  Wahlström&Widstrand, 1979

Moerman, Carnelius, Dr              A Solution to the Cancer Problem                                                                                                                  (1962)

Mollison, B  .                                   Permaculture Two, 1979, Tagari                                                                                                                    Books, Australia.

Mollison, B. and Holmgren, D    Permaculture One, 1978,                                                                                                    Corgi, Melbourne.

Monroe, Robert,                                                          Journeys Out of the Body.                                                                                                   Anchor/Doubleday, Garden City, 1971

Moody, R.                                        Life After Life, 1979, Bantam, New                                                                                                                 York.

Moody, Raymond A Jr                   I dödens gränsland. Natur&Kultur, 1979

Müller, Ropbert                              Most of All, They Taught Me Happiness.                                                                          Doubleday, New York, 1978

Natenberg, Maurice                      The Cancer Blackout (1959)

National Research Council       Diet, Nutrition and Cencer (1982)

Nolfie, Kristine Dr                          My Experiences with Living Food                                                                                                                   (1954)

Nouwen, Henri                               Out of Solitude. Ave Maria Press, Notre                                                                           Dame, 1974

O`Brennan, Richard Dr                Coronary? Cancer? God`s  Answer (1979)

Ornstein, Robert E                        The Psychology of Consciousness.                                                                                 Harcourt Brace Jovanovich, New York,                                                                            1977

Oyle, Irving                                      The Healing Mind. Pocket Books, New York,                                                                  1975.

Patterson, John Dr                        Cancer. Its Nature and Successful and                                                                           Comparatively Painless Treatment                                                                                                 (1966)

Pauling, L and Carmeron, E       Cancer and Vitamin C,                                                                                                        1979, Linus Pauling Institute af                                                                                                 Science and Medicine, New York.

Pearce, Ian, B.A.,B.M.,B.Ch.,M.R.C.S., L.R.C.P.     A Gentle Way With                                                                                  Cancer (1983)

Pearce, Ian, B.A.,B.M.,B.Ch.,M.R.C.S., L.R.C.P.    A Holistic                                                                                                   Approach to Cancer  (1983)

Pelletier, Kenneth T                      Stress: stressens natur, stressjukdomar,                                                                      metoder för stresskontorll. Forum, 1980

Philips, D. A.                                   From Soil to Psyche, 1977,                                                                                                Woodbridge, Press, California.

Pritikin, N.                                        Pritikin's Diet and Exercise Program,                                                                               Grosset & Dunlop. Bantam, New York.

Progoff, Ira                                      The Well and the Cathedral. Diakogue                                                                            House Library, New York, 1977; Delta,                                                                 1978

                                                                                       Publishing Society, Chicago

Ramacharaka, Y .                          Raja Yoga, 1960, Lowe and Brydone,

Ramacharaka, Y. .                         The Science of Psychic Healing, 1960,                                                                           Fowler, London

Richards, Brian   Dr                      The Topic of Cancer  (1982)

Richardson, John A.  Dr               Laetrile Case Histories (1977)

Ritchie, George G och Elizabeth Sherrill,       Return from Tomorrow.                                                                                 Fleming H Revell, Old Tappan, 1981.

Roberts, Gordon J.                        Cancer, How and Why It May Be Wiped Out                                                                    (1977)

Ross, Forbes Dr                                                         Cancer (1912)

Ross, Forbes Dr                                                         Cancer, Its Genesis and Treatmen                                                                                                               (1912)

                                                                                       Row, Fontana, U.S.A.

Rush, Anne K                                 Getting Clear. Random House, New York,                                                                     1973

Salaman, Maureen                       Nutrion, the Cancer Answer (1983)

Samuels, Mike och Nancy Samuels, Seeing with the Mind´s Eye.                                                                                      Random House, New York, 1975

Sandberg, Elis  Dr                         THX (1968), AB THX, Aneby

Sandweiss, S.H. .                          Sai Baba - The Holy Man And The                                                                                                                 Psychiatrist, 1975, Birth Day Publishing                                                                          Co., California.

Satir, Virginia M                              Familjeliv. Wahlström&Widstrand, 1981

Sattilaro, Anthony, Dr                    Recalled by Live (1983)

Schucman, Helen                         A Course in Miracles. Foundation for Inner                                                                     Peace, Tiburon, 1976

Schutz, Wil, I                                   Profound Simplicity. Bantam, New York,                                                                         1979

Scott, Bodley Ronald, Sir             Cancer: The Facts (1979)

Scott, Cyril                                       Victory over Cancer (1957)

Selye, Hans  Dr                              Stress, Cancer and the Mind

Selye, Hans Dr                               Stress. Natur&Kultur, 1958

                                                                                       She: Understanding Feminine Psychology.                                                                   Harper&Row, New York, 1977

Shealy, C Norman                         The Pain Game. Celestial Arts, Berkeley,                                                                       1976

Shinn, F. S. .                                   The Game of Life and How to Play It,                                                                               1925, Lowe & Brydone, Fowler & Co.                                                                Great Britain.

Simmons, Harold E.                     The Psychogenic Biochemical Aspects of                                                                      Cancer (1979)

Simonton, O Carl, Stephanie Matthews-Simonton och James Greigh­                                                                               ton      Du kan bli frisk igen.                                                                                                           Wahlström&Widstrand, 1980

Simonton, O.C. and Matthews, S.          Getting Well Again,                                                                                                   1978, New York. (På svenska: Du kan                                                                                      bli frisk igen, W&W.)

                                                                                       Själen och dess problem. Natur&Kultur,                                                                         1975

Solsjenitsyn, Alexander,               Cancerkliniken. Wahlström&Widstrand,                                                                         1970

Stefanou, Stefanos                       Cancer is Curable

Stephansson, Vilhjamur              Cancer - A Disease of Civilization

Stern, Bengt                                    Att må dåligt är en bra början.

Sternbach, Richard                       Leva med smärta. Bonniers, 1988

Stickle, W Robert                                                        A Rational Concept of Cancer                                                                                           1977)Towner, BettieCancer Holiday                                                                                (1978)

Stoeger R.   Dr                               To Age - But Without Cancer

Sun Wong Hon  Dr                        How I Overcame Inoperable Cancer (1975)

Sveinson, Kelly                              Learning to Live with Cancer. St Martin´s                                                                        Press, New York, 1977

Tache, J.  m fl (red)                       Cancer, Stress and Death. Plenum Press,                                                                    New York, 1979

                                                                                       Teach Only Love: The Seven Principles of                                                                      Attitudinal Healing. Bantam, New York,                                                                           1983

                                                                                       The Wounded Healer: Ministry in                                                                                                                   Contemporare Society. Doubleday, New                                                                        York, 1979

                                                                                       There Is a Rainbow Behind Every Dark                                                                           Cloud. Celestial Arts, Berkeley, 1978

                                                                                       Time, Space&the Mind. Celestial Arts,                                                                             Berkeley, 1976

Tipper, E. H. Dr                              The Cradle of the World and Cancer - A                                                                          Disease of Civilization (1927)

                                                                                       To Live Until We Say Goodbye. Prentice-                                                                        Hall, Englewood Cliffs, 1978

Tobe, John H                                  How to Prevent and Gain Remission From                                                                    Cancer (1975)

Tompkins, P. and Bird, C.      The Secret Life of Plants,                                                                                                         1974, Penguin, Australia.

Thorndahl, Ulf                                Jordstrålning - myte eller Virkelighed från                                                                       1985 i Danmark

Totman, Richard                                                         Sociala orsaker till sjukdom. Nordstedts,                                                                       1980

                                                                                       Toward a Science of Conschiousness.                                                                          Delacorte Press, New York, 1978

Tropp, Jack                                     Cancer, A Healing Crisis  (1980)

Troëng, Ivan                                    Cancer och Vattenådror, häfte,                                                                                          Magnet&Biocenter, Mellbystrand. Häftet                                                                                bygger på dansken Uffe Thorndahls bok                                                                        "Jordstrålning" från 1985.

Urs Koch, M.                                   Laugh With Health, 1981, Renaissance                                                                         and New Age Creations, Metung,                                                                                                      Australia.

Waerland, Ebba  Dr                      Cancer, A Disease of Civilization (1976)

Walker, Norman  Dr                      Colon Health (1979)

Walsche, Walter Dr                       The Anatomy, Physiology, Pathology                                                                                and Treatmen of Cancer (1944)

Warburg, Otto, Dr                           The Prime Cause and Prevention of                                                                                Canser (1969)

Ward, Milton                                    The Brilliant Funchtion of Pain. Optimus                                                                         Books, New York, 1979

Wicks, J.                                          Guide to Exercise, 1983, National                                                                                                                 Foundation of Australia, Melbourne.

Wigmore, Anne Dr                         Be Your Own Doctor

William, F Koch  Dr                       The Survival Factor in Neoplastic and                                                                              Viral Disease  (1961)

Winter, R.                                        Cancer Causing Agents, 1979, Crown,                                                                           New York.

Winters, Jason                               Killing Cancer (1980)

Wrench, G. T.   Dr                          The Wheel of Health  (1938)

Yiamouyianmis, John Dr             Fluoride, The Aging Factor (1983)

Östlund, Josef                                Kan rätt kost bota cancer,

                                                                                       Östlunds Förlag, Jonstorp. 

 

 

 [1] healing=undergörande som botar, healer någon som botar

 

[2] Sojaprodukt